Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach


Poprawne wzory sprawozdań z programu Maluch+ 2020

dla modułu 1, 2, 3 oraz 4 znajduja się na dole strony.


Program „MALUCH +” 2020 – MODUŁ 4

 

Wojewoda śląski zaprasza podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, tj.:

- osoby fizyczne, w tym pracodawców oraz podmioty współpracujące z pracodawcami;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmioty;

prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2020 r. instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

 Zasady składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Ofert nie należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2020” w terminie do 10 stycznia 2020 r.

UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urzad wpisując w temacie odpowiednio:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 4 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”       

     w terminie do 10 stycznia 2020 r.

 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

 1. Zestawienie wymaganych dokumentów konkursowych:

Oferta konkursowa dla modułu 4 - wzór oferty określił Minister ds. Rodziny, jest to załącznik nr 1 do programu „MALUCH +” 2020 – moduł 4, do pobrania pod adresem:

Link:  https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

Kalkulacja kosztów – wzór kalkulacji określił wojewoda śląski; wzór dokumentu jest do pobrania i stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - wzór oświadczenia określił Minister ds. Rodziny,  jest to załącznik nr 6 do programu „MALUCH +” 2020 – moduł 4, do pobrania pod adresem:

Link:  https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną - wzór oświadczenia określił Minister ds. Rodziny,  jest to załącznik nr 10 do programu „MALUCH +” 2020 – moduł 4, do pobrania pod adresem:

Link:  https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2020---modul-4

Zgoda na przetwarzanie danych osobowychwzór kalkulacji określił wojewoda śląski; wzór dokumentu jest do pobrania i stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie

Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią - TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący

Umowa (porozumienie) współpracy z pracodawcą - TYLKO w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący

Cennik instytucji opieki na rok 2020 uwierzytelniony podpisem osoby upoważnionej

Kontakt:

Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka  - tel. 32 20 77 171

Karolina Bromboszcz - tel. 32 20 77 146

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

Iwona Hermyt - tel. 32 20 77 154

UWAGA:

W module 4 warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców / opiekunów prawnych za jedno dziecko. Podmiot może stosować własne ulgi (np. rabaty z tytułu złej sytuacji materialnej, opieki nad rodzeństwem itp.), które jednak nie będą traktowane jako obniżenie opłaty rodzica w związku z otrzymaną dotacją z programu „MALUCH +” 2020

Warunkiem rozliczenia projektu w module 4 będzie przedstawienie wojewodzie dokumentów potwierdzających obniżenie opłat rodziców. Ponadto, po zakończeniu zadania, wojewoda ma obowiązek weryfikacji, czy udział dofinansowania w ogólnej opłacie rodzica za pobyt dziecka, tj. bez zniżek oraz kwoty dofinansowania przez gminę lub innej mającej wpływ na obniżenie opłaty, w instytucji nie przekroczył 80% ww. opłaty, wskazanej w regulaminie instytucji bądź innych dokumentach wskazujących wysokość opłat w danej instytucji.

 • W przypadku dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, przeznaczonego na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów podmiotu prowadzącego instytucję, weryfikacja kosztów po zakończeniu zadania odbywa się na podstawie dokumentów księgowych – udział dofinansowania nie może przekroczyć 80% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc
 • dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Warunkiem przekazania dofinansowania do kosztów funkcjonowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki jest ich faktyczne obsadzenie. Weryfikacja rzeczywistego obsadzenia miejsc dla ww. dzieci będzie miała miejsce na etapie rozliczenia projektu

Uwaga: Wzory dokumentów, tj.:

załącznik nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie – kalkulacja kosztów

załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

są zamieszczone na dole strony


Program „MALUCH +2020

 

Wojewoda śląski zaprasza podmioty z województwa śląskiego działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do składania ofert na dofinansowanie projektów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

Zasady składania ofert:

 1. Oferty należy składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego, jak również za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Proszę nie wysyłać ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Oferty takie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty w formie papierowej należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (pokój 161, stanowisko 23 lub 24, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice) bądź przesłać listem poleconym na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH + 2020” w terminie do 13 listopada 2019 r.

UWAGA!

 • w przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty składane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP należy przesłać na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego /SUW2/urzad wpisując w temacie odpowiednio:
 • dla modułu 1 a:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 1 a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 1 b:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 1 b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 2:

 „Oferta MALUCH + 2020– moduł 2 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta

 • dla modułu 3:

„Oferta MALUCH + 2020 – moduł 3 – nazwa_gminy - skrócona _ nazwa _ podmiotu _ którego_dotyczy_oferta”          

           w terminie do 13 listopada 2019 r.

 1. Oferta powinna być złożona zgodnie z warunkami konkursu oraz dokumentami programowymi. Informacja o programie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej pod adresem:

              https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

 1. Zestawienie wymaganych dokumentów dla każdego z modułów przedstawia tabela:

 

Moduł 1a

Moduł 1b

Moduł 2

Moduł 3

UTWORZENIE I

FUNKCJONOWANIE

lub UTWORZENIE

UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE

 lub UTWORZENIE

FUNKCJONOWANIE

UTWORZENIE

·         Oferta

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 1a do programu „MALUCH +” 2020)

 

·         Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·         Oświadczenie o braku utworzonych przed jednostki samorządu terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 9 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

·         Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 19 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

 

 

·         Oferta

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 1b do programu „MALUCH +” 2020)

 

·         Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·         Dokument

(np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2020 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:

- prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 33 % dzieci w rocznikach 1-2      lub

- dofinansowanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach opieki)

·       Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

(wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 19 do programu „MALUCH +” 2020 )

·  Oferta

  (wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 2 do programu „MALUCH +” 2020)

 

·  Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·  Oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2019 r.

  (wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 10 do programu „MALUCH +” 2020)

 

·  Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych

(na dzień składania oferty)

 

·  Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

  (wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 20 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

·      Oferta

(wzór oferty określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 3 do programu „MALUCH +” 2020)

 

·      Kalkulacja kosztów/wydatków

 

·      Umowa (porozumienie) współpracy z uczelnią – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący

 

·      Umowa (porozumienie) współpracy z pracodawcą  – TYLKO w przypadku oferty dotyczącej pracodawcy, składanej przez podmiot współpracujący

 

·  UWAGA!!!: Wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów (na dzień składania oferty) – tylko dla instytucji już funkcjonujących

 

·      Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

      (wzór załącznika określił Minister ds. Rodziny; jest to załącznik nr 21 do programu „MALUCH +” 2020 )

 

·      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  w przypadku osób fizycznych


Uwaga: Wzory dokumentów, tj.:

 • kalkulacja kosztów/wydatków

moduł 1a i 1b ( utworzenie) – załącznik  nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego

moduł 1a i 1b  (funkcjonowanie) – załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego

moduł 2 – zał. nr 3 do ogłoszenia wojewody śląskiego

moduł 3 (utworzenie) – zał. nr 4 do ogłoszenia wojewody śląskiego

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla modułu 3 - zał. nr 5 do ogłoszenia wojewody śląskiego

są zamieszczone na dole strony

 

Kontakt:

 Program będzie realizowany przez Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej (ocena ofert, podpisywanie umów, przekazywanie i rozliczenie przyznanej dotacji, kontrola wykorzystania środków, monitorowanie ciągłości zadania) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Informacji dotyczących programu udzielają:

Magdalena Kiełbicka  - tel. 32 20 77 171

Karolina Bromboszcz - tel. 32 20 77 146

Bożena Żur - tel. 32 20 77 146

Iwona Hermyt - tel. 32 20 77 154

UWAGA:

W module 1 i 3 beneficjent będzie miał obowiązek przedstawienia programu inwestycji (przypadku inwestycji budowlanej) oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona instytucja opieki, na etapie składania do wojewody śląskiego oświadczenia o przyjęciu dofinansowania.

Wzór programu inwestycji określił Minister ds. Rodziny. Program stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o konkursie.

Link do pobrania dokumentu: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022


Kategoria: Program "Maluch+" 2020 - konkurs

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
zał. nr 1 Kalkulacja kosztów moduł 1 (utworzenie) 15.01 KB 2019-10-15 10:19:00
zał. nr 2 Kalkulacja kosztów moduł 1 (funkcjonowanie) 15.63 KB 2019-10-15 10:19:19
zał. nr 3 Kalkulacja kosztów moduł 2 15.5 KB 2019-10-15 10:19:35
zał. nr 4 Kalkulacja kosztów moduł 3 (utworzenie) 15.01 KB 2019-10-15 10:20:09
zał. nr 5 Oświadczenie - dane osobowe 26.54 KB 2019-10-15 10:20:31
zał. nr 6 Oświadczenie - klauzula informacyjna - moduł 3 27 KB 2019-10-15 10:20:49
Załącznik nr 1 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie – kalkulacja kosztów moduł 4 13.58 KB 2020-01-07 10:59:21
Załącznik nr 2 do ogłoszenia wojewody śląskiego o konkursie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych moduł 4 24.5 KB 2020-01-07 10:59:56
Moduł 1 - wzór umowy o dofinansowanie 356.5 KB 2020-02-17 15:02:41
Moduł 1 - załącznik nr 1a - utworzenie 37 KB 2020-02-17 15:03:06
Moduł 1 - załącznik nr 1b - funkcjonowanie 31.5 KB 2020-02-17 15:03:33
Moduł 1 - załącznik nr 1c - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 255.5 KB 2020-02-17 15:03:58
Moduł 1 - załącznik nr 2 - oświadczenie dot II transzy 267.5 KB 2020-02-17 15:04:22
Moduł 1 - załącznik nr 5b wniosek o zmianę zakresu rzeczowego 46.5 KB 2020-02-17 15:05:33
Moduł 1 - załącznik nr 5a wniosek o przesunięcie wydatków bieżących i inwestycyjnych zadania 44 KB 2020-02-17 15:05:58
Moduł 3 - wzór umowy o dofinansowanie 355.5 KB 2020-02-17 15:07:00
Moduł 3 - załącznik nr 1 - utworzenie 37 KB 2020-02-17 15:07:26
Moduł 3 - załącznik nr 1a - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 254.5 KB 2020-02-25 12:32:01
Moduł 3 - załącznik nr 2 - oświadczenie do II transzy 267.5 KB 2020-02-25 12:31:33
Moduł 3 - załącznik nr 5b wniosek o zmianę zakresu rzeczowego 46.5 KB 2020-02-17 15:09:48
Moduł 3 - załącznik nr 5a wniosek o przesunięcie kosztów bieżących i inwestycyjnych zadania 44.5 KB 2020-02-17 15:10:15
Moduł 3 - załącznik nr 6 - umowa powierzenia danych osobowych 201 KB 2020-02-17 15:10:44
Moduł 1 - załącznik nr 3 sprawozdanie z realizacji projektu 169 KB 2020-02-17 17:18:31
Moduł 1 - załącznik nr 3a do sprawozdania z realizacji projektu 38 KB 2020-02-17 17:19:02
Moduł 1 - załącznik nr 4 sprawozdanie z trwałości 60.5 KB 2020-02-17 17:19:24
Moduł 3 - załącznik nr 3 sprawozdanie z realizacji projektu 179.5 KB 2020-02-17 17:20:06
Moduł 3 - załącznik nr 3a do sprawozdania z realizacji projektu 38 KB 2020-02-17 17:20:38
Moduł 3 - załącznik nr 4 sprawozdanie z trwałości 59.5 KB 2020-02-17 17:20:58
1 - Moduł 2 - wzór umowy o dofinansowanie 322.5 KB 2020-03-23 14:48:07
2 - Moduł 2 - załącznik nr 1 - zestawienie instytucji 30 KB 2020-03-23 14:48:29
3 - Moduł 2 - załącznik nr 1a - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 254 KB 2020-03-23 14:48:54
4 - Moduł 2 - załącznik nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu 115.5 KB 2020-03-23 14:49:16
5 - Moduł 2 - załącznik nr 2a do sprawozdania z realizacji projektu 14.17 KB 2020-03-23 14:49:35
1 - Moduł 4 - wzór umowy o dofinansowanie 342 KB 2020-03-23 14:53:24
2 - Moduł 4 - załącznik nr 1 - zestawienie instytucji 30.5 KB 2020-03-23 14:53:43
3 - Moduł 4 - załącznik nr 1a - oświadczenie o braku podwójnego finansowania 255 KB 2020-03-23 14:54:05
4 - Moduł 4 - załącznik nr 2 - sprawozdanie z realizacji projektu 157 KB 2020-03-23 14:54:30
5 - Moduł 4 - załącznik nr 2a do sprawozdania z realizacji projektu 14.16 KB 2020-03-23 14:54:51
6 - Moduł 4 - załącznik nr 3 - umowa powierzenia danych osobowych 283 KB 2020-03-23 14:55:11
Moduł 1 - Oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych 12.84 KB 2020-05-29 13:42:34
Moduł 2 - Oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych 12.87 KB 2020-05-29 13:42:56
Moduł 3 - Oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych 16.79 KB 2020-05-29 13:43:15
Moduł 4 - Oświadczenie o kompletności, poprawności i aktualności danych 17.63 KB 2020-05-29 13:43:39
Maluch+ 2020 - moduł 1 - sprawozdanie z realizacji projektu wersja poprawna 106.5 KB 2021-01-12 15:40:33
Maluch+ 2020 - moduł 2 - sprawozdanie z realizacji projektu wersja poprawna 90.5 KB 2021-01-12 15:40:59
Maluch+ 2020 - moduł 3 - sprawozdanie z realizacji projektu wersja poprawna 87.5 KB 2021-01-12 15:41:24
Maluch+ 2020 - moduł 4 - sprawozdanie z realizacji projektu wersja poprawna 92.5 KB 2021-01-12 15:42:09