Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Marek Zawora Samodzielne stanowisko pracy do spraw administrowania na terenie woj. śląskiego systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach PS, PS VIII

e-mail

 

Systemy IT

 • informacyjne
 • informacyjno-dziedzinowe
 • dziedzinowe
 • analityczno-statystyczne

 

 

Systemy Informatyczne służą gromadzeniu i przetwarzaniu informacji ujętych w podobszarach sprawozdawczych:

 • FA - Fundusz Alimentacyjny
 • KDR - Karta Dużej Rodziny
 • OP-3 - Opieka nad dziećmi do 3 lat
 • PS - Pomoc Społeczna
 • SR - Świadczenia Rodzinne
 • SW - Świadczenia Wychowawcze
 • WRiSPZ - Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

Pozyskane informacje umożliwiają optymalną organizacje struktury pomocy społecznej w województwie śląskim oraz pozwalają na optymalne planowanie i  wykorzystywanie środków finansowych, poprzez co pomoc jest efektywniejsza i trafia do osób najbardziej potrzebujących.

Przetwarzając je na poziomie wojewódzkim w Wydziale Polityki Społecznej otrzymujemy zbiorczą informację na temat stanu i kondycji realizacji zadań w naszym województwie.

Zbiorcze informacje z poziomu województywa są przekazywane na poziom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gdzie umożliwiają analizę stanu udzielanej pomocy realizowanej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz wspiernania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 

Polityka Bezpieczeństwa, Zarządzanie Systemem Informatycznym, Aspekt Prawny

Regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz 1182),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 poz. 719)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 poz. 745)

Zasady bezpieczeństwa systemu informatycznego CAS:

 • użytkownikiem w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) jest wyłącznie wyznaczona osoba lub pracownik
 • każdy użytkownik Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej, Jednostki Samorządowej lub innej posiadającej uprawnienia dostępu do CAS, realizujący zadanie związane z korzystaniem z CAS, musi mieć założone osobiste konto w aplikacji,
 • dostęp do konta użytkownika posiada wyłącznie uprawniona osoba, logująca się swoim spersonalizowanym identyfikatorem i poufnym hasłem,
 • ujawnianie swojego identyfikatora wraz z hasłem dostępowym do konta w CAS jest niedopuszczalne,
 • prośby anonimowych osób lub osób korzystających z identyfikatorów innych użytkowników o reset hasła użytkownika CAS nie mogą być zrealizowane,

 


 • Emp@tia PIU

 Informacje

 


 • Moduł Zarządzania Tożsamością (MZT) Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) Emp@tia

 


 • Centralna Aplikacja Statystyczna (CAS) 

 

Pliki, informacje do pobrania:

 


 • Karta Dużej Rodziny (KDR}

 


 • Rejestr Żłobków (RZ) klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów

wnioski OP-3

W dniu 01.03.2022 r. nowa umowa nr  24/W/2022/DI/TP  (na 6 miesięcy) na Usługi dotyczące Oprogramowania Rejestr Żłobków w zakresie rozwoju, administrowania, usuwania awarii i błędów oraz wsparcia użytkowników oraz świadczenia usługi Hot-line
 

Pliki, informacje do pobrania:

Wykazy:


 • Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej (RJPS)


 • Centrum usług społecznych
 • Miejski ośrodek pomocy rodzinie
 • Ośrodek pomocy społecznej
 • Powiatowe centrum pomocy rodzinie

 • Teminale mobilne (CSIZS)

   • Jak korzystać z Terminali Mobilnych?

   • E-learning -Szkolenie dla pracowników socjalnych w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych przy użyciu terminala mobilnego Logowanie 
    Nazwa użytkownika
    : otm_empatia_slask

    Hasło: Otm1234@
    • Przekazane terminale mobilne - 241 szt.
    • Terminale mobilne : Aktywne: 182
    • Zarejestrowane Jednostki terenowe : 192
    • Konta użytkowników : 1175

   


  • Turnusy rehabilitacyjne - Emp@tia


   • Platforma Analityczno-Raportowa dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i Rodziny (PAR)