Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło „Program asystent rodziny na rok 2021”.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Program jest dostępny na stronie internetowej MRPiPS w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2021

 

Zgodnie z ogłoszeniem „Programu asystent rodziny na rok 2021”:

  1. Wojewoda w terminie 7 dni od ogłoszenia Programu, tj. od dnia 22.10. br. zbierze od gmin informacje o liczbie pracujących asystentów rodziny na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w CAS.
  2. Wojewoda zatwierdzi zestawienie gminne tj. jednorazowe sprawozdanie opublikowane w CAS i przekaże go do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
  3. Minister właściwy ds. rodziny w terminie do 7 dni od dnia przesłania przez wojewodów zestawień zbiorczych ogłosi listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania.
  4. Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesyłają do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu środków Funduszu Pracy.
  5. Wojewoda oraz beneficjent Programu zobowiązani są do podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu środków na realizację Programu, tj. od daty wpływu środków Funduszu Pracy na rachunek bankowy wojewody.
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent Programu jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej.

Wyniki, z podaniem list gmin otrzymujących dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania, zostaną ogłoszone na stronie internetowej MRiPS.

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Danuta Kotorowicz – starszy inspektor wojewódzki

tel. 33 81 36 224, e-mail: kotorowiczd@katowice.uw.gov.pl