Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rządowy program „Asystent rodziny w 2023 r.” został rozstrzygnięty.

Minister właściwy do spraw rodziny zatwierdził i ogłosił listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rozstrzygniecie-rzadowego-programu-wspierania-rodziny-asystent-rodziny-w-2023-r

 

Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się rozstrzygnięcia czyli do dnia 18.12.2023 r.  zobowiązane są do przesłania do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu środków Funduszu Pracy.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, gmina będąca beneficjentem Programu jest zobowiązana do złożenia niezwłocznie do Wojewody Śląskiego rezygnacji w formie papierowej.

 

Wzór oświadczenia – plik