Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozstrzygnięcie "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018"

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 16 sierpnia 2018 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Szczegóły dot. rozstrzygnięcia programu dostępne na stronie internetowej MRPiPS link

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego zobowiązane są w ciągu 10 dni od dnia opublikowania przez MRPiPS ogłoszenia tj. do dnia 27 sierpnia 2018 r. przesłać oświadczenie o przyjęciu/ nieprzyjęciu dotacji na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
oraz za pośrednictwem platformy e-PUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.


Oświadczenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, lub ustawą o samorządzie powiatowym (w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo od osób uprawnionych). Pełnomocnictwa nie trzeba dołączać tylko w przypadku gdy było ono przesłane w formie papierowej wraz z zapotrzebowaniem.
Oświadczenie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Oświadczenie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży oświadczenie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego ( ul. Jagiellońska 25, Katowice ) lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).
Po przygotowaniu umów na dofinansowanie zostaną one przesłane do jednostek samorządu terytorialnego, które przysłały oświadczenie o przyjęciu dotacji.

 

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Edyta Bieniek – inspektor wojewódzki
tel.: 32 20 77 871