Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozstrzygnięcie „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu  29 sierpnia 2019 r. rozstrzygnął „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

 

Szczegóły dot. rozstrzygnięcia programu są dostępne na stronie internetowej MRPiPS link
https://www.gov.pl/web/rodzina/rozstrzygniecie-programu-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019

 Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego zobowiązane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia opublikowania przez MRPiPS ogłoszenia tj. do dnia 5 września 2019 r. przesłać oświadczenie o przyjęciu/ nieprzyjęciu dotacji w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym oraz w formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Oświadczenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, lub ustawą o samorządzie powiatowym
(w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo od osób uprawnionych). Pełnomocnictwa nie trzeba dołączać tylko w przypadku, gdy było ono przesłane w formie papierowej wraz z zapotrzebowaniem.

Oświadczenie w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Oświadczenie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot po uprzednim przesłaniu oświadczenia
za pośrednictwem platformy e-PUAP złoży je w formie papierowej w powyższym terminie osobiście
w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego
(ul. Jagiellońska 25, Katowice) lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Po przygotowaniu umów na dofinansowanie zostaną one przesłane do jednostek samorządu terytorialnego, które przysłały oświadczenie o przyjęciu dotacji.

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i  Polityki Społecznej
Beata Korneluk – inspektor wojewódzki
tel.: 32 20 77 871