Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

 • Kto może uzyskać status zakładu aktywności zawodowej ?

  Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem” może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

  1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane przez powiatowe urzędy pracy
   • : zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności;
   • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku do których rada programowa, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
  2. posiada decyzję Państwowej Inspekcji Pracy dot. użytkowanych przez zakład obiektów i pomieszczeń oraz zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
   • Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy winny:
    • odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
    • uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich
  3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności
  4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej;
  5. stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych o którym mowa w pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych. Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników ustala się w osobach.

 • Wymagane dokumenty:


  Po utworzeniu zakładu organizator składa wniosek w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej zawierający:

  • nazwę i siedzibę organizatora,
  • status prawny i podstawę działania organizatora,
  • nazwę i siedzibę oraz charakterystykę działalności, jednostki, dla której ma być przyznany status ZAZ,
  • proponowaną datę przyznania statusu ZAZ.
    

  Załączniki do wniosku:
   

  1. Statut organizatora (nie dotyczy gminy i powiatu).
  2. Dowody na potwierdzenie wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego jednostki.
  3. Informacja, że co najmniej 70% ogółu zatrudnionych w jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
   • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
   • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których działająca w warsztacie terapii zajęciowej rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Stan zatrudnienia ww. osób niepełnosprawnych nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
  4. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) stwierdzającej, że:
   • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
  5. Informacja o zapewnieniu doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, udokumentowana uwierzytelnionymi kopiami odpowiednich dokumentów (zawartych umów, dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki itp.).
  6. Oświadczenie organizatora o przekazywaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności.
  7. Opinia starosty powiatu właściwego miejscowo dla siedziby zakładu o potrzebie utworzenia zakładu (z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest powiat).

 • Gdzie złozyc wniosek?

  • Kancelaria Urzędu -  Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

  Pamiętaj ! Dołącz do wniosku odpowiedznie dokumenty.

 • Podstawa prawna:

  1. Art. 29, 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 850).

 • Opłata:

  • przedmiot opłaty skarbowej: decyzja
  • stawka: 10 zł.


  Należność z tytułu  opłaty skarbowej należy wpłacać na  rachunek organu podatkowego (Urząd Miasta  Katowice) na konto
  Banku Bank PKO BP S.A  o numerze:  52 1020 2313 2672  0211 1111 1111

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,

  Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

   tel.: (32) 20 77 848, (32) 20 77 965.

 • Sposób załatwieniu sprawy:

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji .

 • Tryb odwoławczy:

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kategoria: Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej - pliki do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Informacja dotycząca stanu zatrudnienia w ZAZ - tabela 17.81 KB 2017-04-19 06:45:57
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej 113 KB 2020-09-22 06:16:47

Powiązane usługi