Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Fundusz Alimentacyjny

 • Osoby odpowiedzialne:

  Osoby odpowiedzialne:

  Obsługa merytoryczna : 32 2077828 ,

  Sprawozdawczość finansowa : 32 2077876

 • Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
  2. w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo
  3. w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
  • zawarła związek małżeński.

  Wniosek o ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionejRealizatorzy świadczenia z funduszu alimentacyjnego

  * Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

 • Dokumenty wymagane do wniosku

  Do wniosku należy załączyć niezbędne dowody potwierdzające uprawnienie do świadczenia, w tym, orzeczenia sądu rodzinnego, zaświadczenia i oświadczenia, dotyczące sytuacji rodzinnej, prawnej i dochodowej i itp. Ponadto organ może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dowodów, które mógłby pozyskać samodzielnie, w sytuacji gdy nie jest to możliwe z przyczyn od niego niezależnych.

  * Ważne ! W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

 • Złożenie wniosku

  Wniosek można złożyć w ośrodku pomocy społecznej osobiście, listownie lub drogą elektroniczną
  (e-puap, empatia).

  * Ważne ! Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.

 • Oczekiwanie na rozstrzygnięcie w formie decyzji i wypłata świadczeń

  Po rozpatrzeniu poprawnie wypełnionego wniosku złożonego wraz z kompletem niezbędnych dokumentów świadczenie z funduszu wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, za który ono przysługuje. Wnioski na nowy okres świadczeniowy liczony od 1 października można składać od 1 sierpnia każdego roku. Kompletne wnioski złożone do 31 sierpnia uprawniają do wypłaty świadczenia do  dnia 31 października, natomiast złożone między 1 września a 31 października uprawniają do wypłaty świadczenia do dnia 30 listopada.

 • Odwołanie od decyzji

  W przypadku niezadowolenia z otrzymanego rozstrzygnięcia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od odebrania decyzji do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  * Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji ! Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Świadczenia nienależnie pobrane

  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego, jest obowiązana do jego zwrotu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu.

  * Pamiętaj ! Jeśli świadczenie zostało przyznane nienależnie np. w wyniku zatajenia istotnych informacji będzie podlegało zwrotowi z odsetkami za opóźnienie, które obecnie wynoszą 7 %.

 • * Ważne !  Sprawy związane z świadczeniem z funduszu alimentacyjnego rozpatrywane są w Twojej gminie/mieście

Kategoria: Fundusz Alimentacyjny - Fundusz Alimentacyjny

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Realizatorzy 105.5 KB 2017-04-11 08:28:15
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 203.3 KB 2017-04-11 08:28:47