Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

 • Kto może utworzyć Centrum Integracji Społecznej?

  • jednostki samorządu terytorialnego w formie:

   • jednostki budżetowej,

   • samorządowego zakładu budżetowego,

  • organizacje pozarządowe,

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  • spółdzielnie socjalne zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, tj. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne.

 • Jak uzyskać status Centrum Integracji Społecznej?

  1. Należy złożyć wniosek do Wojewody Śląskiego o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej. Wniosek ten można złożyć:

  • osobiście w kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25,
  • za pośrednictwem poczty polskiej na adres Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

  2. Czas oczekiwania na decyzje o nadaniu statusu Centrum Integracji Społecznej wynosi 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu. Status nadawany jest na okres 5 lat.

 • Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej?

  Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej powinien zawierać:

  1) nazwę instytucji tworzącej Centrum;

  2) informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;

  3) przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;

  4) planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;

  5) program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;

  6) przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;

  6a) planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;

  7) dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;

  8) dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;

  9) dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;

  10) dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;

  11) dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

  12) projekt regulaminu Centrum;

  13) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;

  14) opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;

  15) akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  16) dokumentacje potwierdzającą posiadanie środków własnych na utworzenie centrum lub uzyskania środków z innych źródeł 

  17) PODPIS WNIOSKODAWCY!!!

  WZÓR WNIOSKU

 • Przedłużenie statusu Centrum Integracji Społecznej?

  Aby przedłużyć status CIS należy ponownie złożyć wniosek do Wojewody Śląskiego, zawierający wszystkie informacje i elementy, które były wymagane przy wnioskowaniu o nadanie statusu. Status CIS jest przedłużany na okres kolejnych 5 lat.

 • Odwołanie od decyzji w sprawie nadania, przedłużenia lub utracie statusu Centrum Integracji Społecznej?

  Od decyzji w sprawie nadania, przedłużenia lub utraty statusu Centrum Integracji Społecznej przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem  Wojewody Śląskiego.

Kategoria: Centrum Integracji Społecznej - Dokumenty

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
wzór wniosku o nadanie statusu CIS 177.88 KB 2017-04-04 07:08:44

Powiązane usługi