Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 18 listopada 2022 r. ogłosiło „Program asystent rodziny na rok 2022”.

Celem Programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Program jest dostępny na stronie internetowej MRiPS w zakładce:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2022

Zgodnie z ogłoszeniem „Programu asystent rodziny na rok 2022”:

  1. Wojewoda w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia programu zbierze od gmin informacje o liczbie pracujących asystentów rodziny.
  2. Wojewoda zatwierdzi zestawienie gminne, tj. jednorazowe sprawozdanie opublikowanew Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i przekaże wygenerowany z CAS plik .xls do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) za pośrednictwem platformy ePUAP.
  3. Minister właściwy do spraw rodziny w terminie do 7 dni od dnia przesłania przez wojewodów zestawień zbiorczych ogłosi listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania.
  4. Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesyłajądo właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu środków Funduszu Pracy.
  5. Wojewoda oraz beneficjent Programu zobowiązani są do podpisania umowy w sprawie przekazania dofinansowania niezwłocznie po uzyskaniu środków na realizację Programu (tj. od daty wpływu środków Funduszu Pracy na rachunek bankowy wojewody).
  6. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, beneficjent Programu jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do urzędu wojewódzkiego w formie pisemnej. Wyniki, z podaniem list gmin otrzymujących dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania, zostaną ogłoszone na stronie internetowej MRiPS
  7. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Grzegorz Głowiński – starszy inspektor wojewódzki
tel. 32/ 20 77 960, e-mail: glowinskig@katowice.uw.gov.pl