Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budowa SYMBOLU sprawozdania jednorazowego stosowanego w CAS
w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej woj. śląskie.

Elementy symbolu łączy Znak minusa ( - )

AA-BB-CC-DD-EE

 1. AA - symbol podobszaru sprawozdawczego CAS
  Podobszary sprawozdawcze:

FA - Fundusz Alimentacyjny

KDR - Karta Dużej Rodziny

OP-3 - Opieka nad dziećmi do 3 lat

PS - Pomoc Społeczna

SR - Świadczenia Rodzinne

SW - Świadczenia Wychowawcze

WRiSPZ - Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

 1. BB - symbol Oddziału w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

PSI - ODDZIAŁ DO SPRAW ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

PSIa - ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI ŚWIADCZEŃ SKIEROWANYCH DO RODZINY

PSII - ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

PSIII - ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD URZĘDAMI PRACY

PSIIIA - ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI URZĘDÓW PRACY

PSV - ODDZIAŁ DO SPRAW PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

PSVA - ZESPÓŁ DO SPRAW BUDŻETU I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PSVI - ODDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

PSXI - WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 1. CC - symbole to skrót nazwy opisowej połączone Znakiem podkreślenia ( _  )
 2. DD - wskazanie czasu/terminu, którego dotyczą dane w sprawozdaniu
 3. EE - inicjały osoby lub osób odpowiedzialnych merytorycznie

 

Jeśli element został pominięty

 • BB - sprawozdanie dotyczy informacji ogólnej związanej z kilkoma Oddziałami lub dotyczy samodzielnego stanowiska w tym przypadku odnosimy się do EE
 • DD - sprawozdanie dotyczy informacji bieżącej lub ogólnej
 • EE - za sprawozdanie odpowiedna merytorycznie kierownik Oddziału WRiPS -> w tym przypadku odnosimy się do BB

 

Przykłady:

 • PS-RWM_PPZ-GG
  • AA – PS <- podobszar sprawozdawczy w CAS
  • BB – brak -> informacja w punkcie EE
  • CC -  RWM_PPZ -> Rejestr Wolnych Miejsc w Placówkach Pieczy Zastępczej
  • DD – brak  -> dane za wybrany okres czasu <Miesiąc>
  • EE – GG -> Grzegorz Głowiński -> Książka teleadresowa

Nazwa formularza : Rejestr Wolnych Miejsc w Placówce Pieczy Zastępczej

 

 • OP3-czasowe_ograniczenie_funkcjonowania-2020-MZ
  • AA – OP-3 <- podobszar sprawozdawczy w CAS
  • BB – brak -> informacja w punkcie EE
  • CC -  czasowe_ograniczenie_funkcjonowania -> skrót nazwy formularza
  • DD – 2020 <- sprawozdanie powtarzane w CAS od 2020 w terminach ustalanych przez Ministerstwo
  • EE – MZ -> Marek Zawora -> Książka teleadresowa

Nazwa formularza : informacji o instytucjach opieki, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zawiesiły funkcjonowanie (częściowo lub całkowicie), wraz z danymi konkretnej instytucji oraz liczbą miejsc, których zawieszenie funkcjonowania dotyczy wraz z datą początku zawieszenia.

podgląd ścieżki w CAS

 

 • PS-PSV-ZNS-PL
  • AA – PS -> podobszar sprawozdawczy w CAS
  • BB – PSV -> ODDZIAŁ DO SPRAW PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU - PSV
  • CC -  ZNS -> zapotrzebowanie na środki -> skrót nazwy formularza
  • DD – brak -> dane za wybrany okres czasu <Miesiąc>
  • EE – PL -> Piotr Lipski -> Książka teleadresowa

Nazwa formularza :Zapotrzebowanie dotyczące uruchomienia dotacji - <Miesiąc> r. w Dziale 852