Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Budowa SYMBOLU sprawozdania jednorazowego stosowana w CAS

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej woj. śląskie.

AA-BB-CC-DD-EE

Elementy symbolu łączy Znak minusa ( - )

 1. AA - symbol podobszaru sprawozdawczego CAS

   Podobszary sprawozdawcze:

FA - Fundusz Alimentacyjny

KDR - Karta Dużej Rodziny

OP-3 - Opieka nad dziećmi do 3 lat

PS - Pomoc Społeczna

PS-PO - Prawo Oświatowe

SR - Świadczenia Rodzinne

SW - Świadczenia Wychowawcze

WRiSPZ - Wspieranie Rodziny i System Pieczy Zastępczej

ES - Ekonomia Społeczna

 

 1. BB - symbol Oddziału w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej

PSI - ODDZIAŁ DO SPRAW ŚRODOWISKOWEJ POMOCY SPOŁECZNEJ

PSIA - ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI ŚWIADCZEŃ SKIEROWANYCH DO RODZINY

PSII - ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

PSIII - ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD URZĘDAMI PRACY

PSIIIA - ZESPÓŁ DO SPRAW KONTROLI URZĘDÓW PRACY

PSV - ODDZIAŁ DO SPRAW PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU

PSVA - ZESPÓŁ DO SPRAW BUDŻETU I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PSVI - ODDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

PSXI - WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

 1. CC - nazwa lub skrót nazwy opisowej, elementy połączone znakiem podkreślenia ( _ )
 2. DD - wskazanie czasu/terminu, którego dotyczą dane w sprawozdaniu, elementy połączone znakiem podkreślenia ( _ )
 3. EE - inicjały osoby lub osób odpowiedzialnych merytorycznie, elementy połączone znakiem podkreślenia ( _ )

 

Jeśli element został pominięty

 • BB - sprawozdanie dotyczy informacji ogólnej związanej z kilkoma Oddziałami lub dotyczy samodzielnego stanowiska w tym przypadku odnosimy się do EE
 • DD - sprawozdanie dotyczy informacji bieżącej lub ogólnej
 • EE - za sprawozdanie odpowiedna merytorycznie kierownik Oddziału WRiPS -> w tym przypadku odnosimy się do BB

Przykłady:

 PS-RWM_PPZ-GG

Nazwa formularzaRejestr Wolnych Miejsc w Placówce Pieczy Zastępczej

 • AA – PS <- podobszar sprawozdawczy w CAS
 • BB – brak -> informacja w punkcie EE
 • CC -  RWM_PPZ -> Rejestr Wolnych Miejsc w Placówkach Pieczy Zastępczej
 • DD – brak  -> dane za wybrany okres czasu <Miesiąc>
 • EE – GG -> Grzegorz Głowiński -> Książka teleadresowa

 

OP3-czasowe_ograniczenie_funkcjonowania-2020-MZ

Nazwa formularzainformacjia o instytucjach opieki, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zawiesiły funkcjonowanie (częściowo lub całkowicie), wraz z danymi konkretnej instytucji oraz liczbą miejsc, których zawieszenie funkcjonowania dotyczy wraz z datą początku zawieszenia.

 • AA – OP-3 <- podobszar sprawozdawczy w CAS
 • BB – brak -> informacja w punkcie EE
 • CC -  czasowe_ograniczenie_funkcjonowania -> skrót nazwy formularza
 • DD – 2020 <- sprawozdanie powtarzane w CAS od 2020 w terminach ustalanych przez Ministerstwo
 • EE – MZ -> Marek Zawora -> Książka teleadresowa

podgląd ścieżki w CAS

 

PS-PSV-ZNS-PL

Nazwa formularza :Zapotrzebowanie dotyczące uruchomienia dotacji - <Miesiąc> r. w Dziale 852

 • AA – PS -> podobszar sprawozdawczy w CAS
 • BB – PSV -> ODDZIAŁ DO SPRAW PLANOWANIA I REALIZACJI BUDŻETU - PSV
 • CC -  ZNS -> zapotrzebowanie na środki -> skrót nazwy formularza
 • DD – brak -> dane za wybrany okres czasu <Miesiąc>
 • EE – PL -> Piotr Lipski -> Książka teleadresowa