Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zabezpieczenie społeczne

Informacja przedstawiająca ścieżkę postępowania w zakresie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

 • Obsługa merytoryczna

  Dodatkowe numery telefonów:

  • 32 605-85-84
  • 32 605-85-80

 • Status przedsiębiorstwa

  Status przedsiębiorstwa społecznego może posiadać:

  1. Podmiot ekonomii społecznej:
  •  spółdzielnia socjalna;
  • spółdzielnia pracy;
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

   

  1. Jednostka tworząca podmiot ekonomii społecznej

   jeżeli:

   

  • Prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

  lub

  • Prowadzi działalność gospodarczą o której mowa w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców

  lub

  • Prowadzi inną działalność o charakterze odpłatnym

  oraz

  • Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa albo samorządowa osoba prawna lub osoba fizyczna nie posiadają nad podmiotem ekonomii społecznej kontroli w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółdzielni socjalnych założonych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych

 • Aspekt prawny
 • Status przedsiębiorstwa społecznego.

  Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

  Aby uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego należy złożyć wniosek:

  •  osobiście w Katowicach - do Kancelarii (pokój 122, parter, ul. Jagiellońska 25),
  • za pośrednictwem poczty polskiej na adres Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
  • oświadczenie,
  • dokumenty potwierdzające spełnianie przez podmiot ekonomii społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 5 lit. a lub d-f, albo jednostkę tworzącą podmiot ekonomii społecznej warunków, o których mowa w art. 3, art. 4 ust. 1, art. 5 oraz art. 7-9, w szczególności statut, umowę spółki lub inny dokument o tym charakterze oraz odpowiednie uchwały i regulaminy.

   

  Po zakończeniu postępowania zostanie wydana decyzja administracyjna wojewody.

   

  Wzór wniosku oraz inne niezbędne dokumenty pomocnicze dot. uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego znajdują się na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w Warszawie :

   https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/co-robimy/przedsiebiorstwa-spoleczne/jak-uzyskac-status-ps/

 • Opłata

  Kwota i sposób wniesienia opłaty

  Wnioski o przyznanie statusu przedsiębiorstwa społecznego podlegają opłacie skarbowej, o której mowa w ustawie z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

  Opłata wynosi 10 zł.

  Opłatę wnosi się do Urzędu Miasta Katowice, na nr konta:
  PKO BP 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

  W tytule należy wskazać nazwę wnioskodawcy oraz tytuł: Opłata od wniosku o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

  Opłatę skarbową można również uiścić w Kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (pokój 121, parter – tylko gotówka)

 • Decyzja

  Odwołanie od decyzji

  Od decyzji w sprawie nadania bądź utraty statusu przedsiębiorstwa społecznego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem  Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć:

   

  • osobiście w Katowicach - do Kancelarii (pokój 122, parter, ul. Jagiellońska 25),
  • za pośrednictwem poczty polskiej na adres Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Powiązane usługi