Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POMOC SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

ZATRUDNIENIE SOCJALNE

PIECZA ZASTĘPCZA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

Kategoria: Zabezpieczenia społeczne - Wykazy

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Ośrodki Pomocy Społecznej 81 KB 2020-05-04 13:09:01
Powiatowe centra pomocy rodzinie 47 KB 2020-05-04 13:09:25
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym w ramach działalności statutowej lub gospodarczej 79.5 KB 2020-04-22 12:29:00
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 154.5 KB 2020-06-12 11:37:00
Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych 1.1 MB 2020-07-06 06:39:53
Domy pomocy społecznej 79 KB 2020-02-27 06:23:39
Rejestr Centrów Integracji Społecznej (CIS) 293.72 KB 2020-05-05 11:30:51
Rejestr KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) 308.25 KB 2020-07-03 13:14:56
Baza danych osób nadzorujących działanie służb z zakresu przeciwdziałania. przemocy w rodzinie 87.68 KB 2018-12-27 12:43:18
Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim 53.25 KB 2020-02-28 14:30:53
Rejestr placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej wg stanu na 5 czerwca 2020 r. 119.5 KB 2020-06-05 13:17:57
Placówki Wsparcia Dziennego 116 KB 2020-02-27 13:15:10
Ośrodki Adopcyjne 38 KB 2017-04-18 13:34:15
Wykaz zakładów pracy chronionej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2019 r. 166.21 KB 2020-02-26 08:54:06
Wykaz zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa śląskiego – według stanu na dzień 31.12.2019 r. 134.69 KB 2020-02-26 08:55:05
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Stan na 31 maja 2020 roku. 54 KB 2020-06-10 11:04:36
Lista teleadresowa organizacji pozarządowych w obszarze działalności Rady Terenowej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Śląskiego 86.5 KB 2018-09-25 12:41:20