Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z PFRON

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

 • Kto może uzyskać wpis do rejestru ośrodków?

  Wniosek może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zlokalizowany jest ośrodek, albo  prowadzący ośrodek.

 • Warunki uzyskania wpis do rejestru ośrodków

  Ośrodek starający się o wpis do rejestru powinien posiadać:

  • bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej 20 osobowej grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i kadry,
  • zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników zajęć wypoczynkowych
  • zaplecze do prowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych (w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi) oraz innych zajęć wynikających z programu turnusu,
  • zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych,
  • zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy,
  • obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie ośrodka dostępne są dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie,
  • spełnia określone w rozporządzeniu warunki dostępności dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych,
  •  opinię samorządu województwa,
  •  pozytywną ocenę wojewody.

 • Podstawa prawna

  • Art. 10d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) z późn. zm.)

 • Opłata skarbowa:

  nie pobiera się.

 • Termin załatwienia:

  Rozpatrzenie przez wojewodę wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu.

 • Miejsce złożenia wniosku:

  Wniosek należy złożyć do samorządu województwa śląskiego, który po pozytywnym zaopiniowaniu  przekazywany jest do wojewody śląskiego.

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,

  Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

   tel.: (32) 20 77 848, (32) 20 77 965.

 • Sposób załatwieniu sprawy:

  • zawiadomienie o wpisie do rejestru na okres 3 lat
  •  zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru
  •  pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia

 • Tryb odwoławczy:

  Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

Powiązane usługi