Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Odwołanie od decyzji powiatowego urzędu pracy w sprawach bezrobocia

Procedura odwołania się od decyzji

 • Sporządzenie odwołania

  W odwołaniu do Wojewody Śląskiego podaj swoje imię, nazwisko i adres.

  Podaj również numer i datę decyzji, z którą się nie zgadzasz.

  Ważne! Nie zapomnij się własnoręcznie podpisać.

 • Złożenie odwołania

  Odwołanie możesz złożyć osobiście w powiatowym urzędzie pracy lub przesłać pocztą na adres właściwego powiatowego urzędu pracy.

  Ważne! Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli wysyłasz odwołanie pocztą, liczy się data stempla pocztowego.

  Odwołanie możesz również złożyć za pośrednictwem e-PUAP.

 • Przekazanie odwołania do Wojewody Śląskiego

  Wojewoda Śląski rozpatrzy Twoje odwołanie w ciągu miesiąca od dnia jego wpływu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin rozpatrzenia odwołania z ważnych przyczyn może ulec zmianie, o czym zostaniesz poinformowany.

  Dane teleadresowe Wydziału:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
  Oddział ds. Nadzoru nad Urzędami Pracy,
  ul. Powstańców 41a, 40-032 Katowice
  tel. 32-20-77-862,
  33-813-62-60 (Bielsko-B),
  34-378-21-19 (Częstochowa)

 • Wydanie decyzji

  Po zakończeniu postępowania zostanie wydana decyzja administracyjna.

 • Doręczenie decyzji

  Decyzja zostanie Ci doręczona na adres wskazany w odwołaniu.

 • Skarga do Sądu

  Na decyzję Wojewody Śląskiego możesz złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Skargę wnosi się za pośrednictwem Wojewody Śląskiego na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Urząd prześle Twoją skargę wraz z dokumentacją do WSA.

Powiązane usługi

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU NAD URZĘDAMI PRACY