Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Świadczenia rodzinne

Komu świadczenia rodzinne przysługują ?

 • * Ważne ! Sprawy związane ze świadczeniem rodzinnym rozpatrywane są w Twojej gminie/mieście

 • Wniosek o świadczenie rodzinne wraz z dodatkami

  Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  3. zapomoga wypłacana przez gminy,
   • 3a) świadczenia wypłacane przez gminy,
  4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  5. świadczenie rodzicielskie.

   

  Świadczenia rodzinne realizuje organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy realizatorzy świadczeń rodzinnych

  Wniosek o można pobrać we właściwym do miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy, albo z naszej strony.

  1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  2. Wniosek o ustalenie zasiłku pielęgnacyjnego
  3. Wniosek o ustalenie specjalnego zasiłku opiekuńczego
  4. Wniosek o ustalenie świadczenia pielęgnacyjnego
  5. Wniosek o ustalenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
  6. Wniosek o ustalenie świadczenia rodzicielskiego

   

  * Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

 • Dołączenie wymaganych dokumentów

  Co do zasady, dokumenty potrzebne do ustalenia, czy rodzic ma prawo do zasiłku i dodatków na dzieci, mogą mieć formę zaświadczenia lub oświadczenia. Wiele z wymaganych formularzy można otrzymać w jednostce gminy, która przyznaje świadczenia. Do podstawowych dokumentów przy staraniu się o zasiłek należą: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający jego wiek, zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie, potwierdzające kontynuowanie nauki po skończeniu 18 lat, dokument tożsamości rodzica. Ponieważ w określonych sytuacjach możliwe jest też pobieranie zasiłku rodzinnego w trakcie studiów, potrzebne będzie zaświadczenie lub oświadczenie o kształceniu się w szkole wyższej. Jeżeli zaś dziecko jest niepełnosprawne, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego orzeczenia potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną, wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Kolejne istotne dokumenty dotyczą wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny. Do najważniejszych należy zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie dochodów, które podlegają pod przepisy o PIT. Natomiast dochody, które są nieopodatkowane lub rozliczane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku, wykazuje się w oświadczeniu. Dodatkowo w celu prawidłowego wyliczenia wysokości dochodu, na odrębnym zaświadczeniu z ZUS lub oświadczeniu trzeba podać wysokość składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei rodzice, którzy osiągają przychody z działalności rolniczej, muszą podać, ile hektarów przeliczeniowych liczy ich gospodarstwo rolne. Do tego celu mogą wykorzystać zaświadczenie lub oświadczenie.

   

  * Pamiętaj ! Dołącz do wniosku odpowiednie dokumenty.

 • Złożenie wniosku

  Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej lub urzędzie gminy osobiście, listownie lub drogą elektroniczną (e-puap, empatia).

  * Ważne ! Przed wysłaniem wniosku sprawdź czy są poprawnie wpisane wszystkie dane.

 • Oczekiwanie na rozstrzygnięcie w formie decyzji i wypłata świadczeń

  Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
  Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

  Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

  * Ważne ! W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

 • Odwołanie od decyzji

  W przypadku niezadowolenia z otrzymanego rozstrzygnięcia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od odebrania decyzji do właściwego miejscowo samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

  * Ważne ! Pamiętaj, że termin odwołania to 14 dni od odebrania decyzji !
  Po upływie tego czasu odwołanie jest nieskuteczne. Odwołanie można wysłać listem poleconym lub doręczyć je osobiście – liczy się data stempla pocztowego. Ważne jest otrzymanie i zachowanie potwierdzenia jego złożenia ! Odwołanie nie podlega opłatom.

 • Świadczenia nienależnie pobrane

  Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie rodzinne, jest obowiązana do jego zwrotu. Nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami podlegają potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych.

   

  * Pamiętaj ! Jeśli świadczenie zostało przyznane nienależnie np. w wyniku zatajenia istotnych informacji będzie podlegało zwrotowi z odsetkami za opóźnienie, które obecnie wynoszą 7 %.

Kategoria: Świadczenia Rodzinne - Świadczenia Rodzinne