Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin  przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,  w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Na Program przeznacza się kwotę do 120 mln zł.

Zapotrzebowanie należy składać w formie elektronicznej i papierowej.

 • W formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, w terminie 14 dni od daty opublikowania programu tj.  do 4 maja 2017 r.

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego ( ul. Jagiellońska 25, Katowice ) lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

 • W formie elektronicznej na adres:

sieczkam@katowice.uw.gov.pl

wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania, w terminie 14 dni od daty opublikowania programu tj. do 4 maja 2017 r.

Następnie wojewoda w terminie 14 dni ( licząc od 4 maja 2017r.) dokona oceny złożonych zapotrzebowań i prześle zestawienie zbiorcze do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Minister właściwy ds. rodziny od dnia otrzymania ostatniego zestawienia  z województw, w terminie 21 dni sporządzi listę jednostek, które otrzymały dotację i dokona podziału środków w ramach dotacji. Złożenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. W sytuacji złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na środki w kwocie przekraczającej kwotę zaplanowaną na Program, przy ustalaniu ostatecznych kwot dotacji dla beneficjentów Programu będzie brane pod uwagę kryteria i preferencje określone w Programie.

 

Zasady i tryb rozpatrywania ofert

 1. Zapotrzebowanie nie podlega na wniosek gminy/ powiatu uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania zapotrzebowania.
 2. Służby wojewody mogą po terminie składania zapotrzebowania wystąpić do gminy/ powiatu o uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia.
 3. Rozpatrywane będzie jedynie zapotrzebowanie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:
  -        złożone zapotrzebowanie musi być kompletne, a poszczególne zawarte w nim pola muszą być prawidłowo wypełnione,
  -        zapotrzebowanie  zostało złożone z zachowaniem 14  - dniowego terminu, tj. do 4 maja 2017 r.
  -        zapotrzebowanie zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo),
  -        zapotrzebowanie zostało złożone na działania wskazane w Programie.
  Zapotrzebowanie, które nie spełni wyżej wymienionych kryteriów, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. Wyniki, z podaniem list gmin i powiatów otrzymujących dotacje oraz kwot dotacji, zostaną ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Na rozstrzygnięcie w sprawie udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

Link do strony MRPiPS

 

Pliki do pobrania

 

Kontakt:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Polityki Społecznej
Michał Sieczka
tel.: 32 2077960
sieczkam@katowice.uw.gov.pl