Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

 • Kto może uzyskać status zakładu pracy chronionej ?

  Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)  winien:

  1. Utrzymywać przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  wynoszący:
  • co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych winny stanowić osoby  zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo
  • co najmniej 30% winny stanowić osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone  umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
  1. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy winny:
  • odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich,

  Spełnianie powyższych okoliczności  stwierdza, na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.

  1. Zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.


  Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej  może wystąpić spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni  do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Podstawa prawna:

  Art. 28 oraz 30 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

 • Wymagane dokumenty:

  1. Sporządzony wniosek adresowany do Wojewody Śląskiego, winien zawierać:
  • dokładną nazwę i adres podmiotu (z podaniem adresów wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez podmiot);
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.);
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń, stopień niepełnosprawności, zmianowość pracy osób niepełnosprawnych), w rozbiciu na poszczególne miejsca wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku gdy w danej placówce  nie są zatrudniane  osoby niepełnosprawne stosowne oświadczenie);
  • informację dotyczącą świadczenia pracy przez osoby niepełnosprawne poza obiektami i pomieszczeniami użytkowanymi przez pracodawcę  (np.: usługi ochrony mienia, usługi porządkowo-czystościowe);
  1. Tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych - za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tabele w rozbiciu na każdy dzień miesiąca, powinny zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz  osób zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wzór tabeli w załączeniu).
  1. Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art.28 ust.1 pkt 2 ustawy (w decyzji winny zostać uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez podmiot).
  1. Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie umów zatrudnionego przez pracodawcę personelu medycznego wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu) oraz umowę zawartą z  placówką medyczną świadczącą specjalistyczną opiekę medyczną  (z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych), poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

  Opieka doraźna winna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych. 

  1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej - umowa spółki;
  1.  Numer identyfikacyjny REGON; 
  1.   Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  1.  Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej.
  1. Dokument z urzędu skarbowego potwierdzający prowadzenie przez pracodawcę działalności  gospodarczej  przez okres co najmniej 12 miesięcy.

  Kserokopie  dokumentów załączonych do wniosku winny zostać uwierzytelnione przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

  Ważne ! Nie zapomnij podpisać wniosku.

 • Opłata:

  • przedmiot opłaty skarbowej: decyzja
  • stawka: 10 zł.


  Należność z tytułu  opłaty skarbowej należy wpłacać na  rachunek organu podatkowego (Urząd Miasta  Katowice) na konto
  Banku Bank PKO BP S.A  o numerze:  52 1020 2313 2672  0211 1111 1111

 • Termin załatwienia:

  Terminy - przewidziane przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego tj.: 1‑miesięczne lub 2-miesięczne w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych.

 • Doręczanie dokumentów:

  • Kancelaria Urzędu -  Katowice ul. Jagiellońska 25
  • Elektronicznie (dokumenty elektroniczne doręczane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
  • Dokumenty można wysłać na adres :

  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice

  Pamiętaj ! Dołącz do wniosku odpowiedznie dokumenty.

 • Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

  Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,

  Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw nadzoru nad rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

   tel.: (32) 20 77 848, (32) 20 77 965.

 • Sposób załatwieniu sprawy:

  Rozstrzygnięcie merytoryczne w formie decyzji .

 • Tryb odwoławczy:

  Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego do Ministra Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Kategoria: Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej -

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Stan zatrudnienia - tabela 17.13 KB 2017-04-18 14:49:14
Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej. 121.5 KB 2020-09-22 06:15:13

Powiązane usługi