Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2022.
Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 10 mln złotych.

 

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych, złożonych przez gminy, o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 2 948,69 etatu.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 8 846 070,00 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3 455 asystentów rodziny.

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że obowiązują następujące dalsze terminy realizacji Programu: 

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 14 grudnia br., przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania. Natomiast Wojewodowie do dnia 19 grudnia br. powinni przesłać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informację o podziale środków w ramach ww. Programu.

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy składać tylko w formie elektronicznej, które  należy składać za pośrednictwem platformy e-PUAP z zastosowaniem następujących zasad:

  1. Uzupełnić dane korzystając z udostępnionego wzoru oświadczenia;
  2. Zapisać uzupełniony plik w formacie PDF;
  3. Podpisać oświadczenie w formacie PADES (instrukcja podpisu w załączeniu);
  4. Oświadczenie winno być podpisane elektronicznie przez osoby uprawnione
    do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego (Wójt, Burmistrz ,Prezydent) oraz Skarbnik Gminy;
  5. W przypadku osób upoważnionych należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa
    od osób uprawnionych.

 

Pliki do pobrania: