Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r został ogłoszony w Monitorze Polskim 22 listopada 2023 r.

 

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

 

Dofinansowanie zostanie przyznane do wynagrodzeń wypłacanych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Dofinansowanie do wynagrodzeń zostanie przyznane na każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wsparcie jest udzielane na wniosek powiatu złożony do wojewody.

 

Zapotrzebowanie będzie zbierane za pomocą formularza jednorazowego w Centralnej Aplikacji Statystycznej w terminie do 29 listopada 2023 r.

 

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023. Maksymalne na Program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 40 mln zł.

 

Środki pozyskane z Funduszu Pracy mogą być przeznaczone jedynie na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących dofinansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka stanowiąc dochód powiatu, w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.)

 

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Joanna Blachowska- Matyjasik – starszy inspektor wojewódzki
tel. 32/ 20 77 860
e-mail: blachowskaj@katowice.uw.gov.pl