Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 13 lipca 2020 r. „Program asystent rodziny na rok 2020”

 

Program dotyczy dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny. Asystenci rodziny to grupa profesjonalistów, która w znaczący sposób i w znacznej liczbie aktywnie wspierała rodziny z dziećmi w tak trudnym czasie epidemii choroby COVID–19. Wykonywanie zadań w czasie pandemii stanowiło dla tej grupy pracowników służb społecznych niezwykłe wyzwanie, które wiązało się ze zmianą dotychczas stosowanych metod pracy i dostosowania ich do nowej sytuacji wymagającej społecznego dystansu.

 

Dofinansowanie w ramach Programu jest adresowane do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu.

 

Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości do 5,3 mln zł. Jednocześnie minister właściwy ds. rodziny może dokonać zmian w odniesieniu do kwoty wskazanej w Programie.

 

Zasady i tryb składania ofert
Zgodnie z ogłoszeniem „Programu asystent rodziny na rok 2020”:

  1. Wojewoda w terminie od 14 lipca br. do dnia 20.07. br. zbiera od gmin informacje o liczbie nadal pracujących asystentów rodziny w stosunku do danych zebranych na dzień 19 czerwca br. na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w CAS w podobszarze WRiSPZ – Zapotrzebowanie do Programu Asystent rodziny na rok 2020
  2. Wojewoda w dniu 21.07. br. zatwierdzi zestawienie zbiorcze tj. jednorazowe sprawozdanie opublikowane w CAS.
  3. Minister właściwy ds. rodziny w terminie do 7 dni od dnia przesłania przez Wojewodów zestawień zbiorczych tj. do dnia 29.07 br. ogłosi listę gmin z określeniem wysokości dofinansowania.
  4. Wyniki, z podaniem list gmin otrzymujących dofinansowanie wraz z kwotami dofinansowania, zostaną ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  5. Gminy w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia przesyłają do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji i/lub środków Funduszu Pracy.

Wszelkie informacje dotyczące programu wraz z załącznikami zawarte są pod poniższym linkiem.
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2020

 

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Beata Korneluk – inspektor wojewódzki (do 22 lipca 2020 r.)
tel. 32 20 77 871, e-mail kornelukb@katowice.uw.gov.pl,
Grzegorz Głowiński – starszy inspektor wojewódzki (od 23 lipca 2020 r.)
tel.: 32 20 77 960, e-mail glowinskig@katowice.uw.gov.pl