Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 17 lipca 2018 r. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”.

 

Celem Programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. Ponadto założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) działań, które będą służyły wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu zatrzymania w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub jak najszybszego powrotu do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, a także rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w celu wspierania tempa procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

 

Łącznie na program zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczalnej kwoty 75 mln zł.

 

Zapotrzebowanie należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca 2019 r.

 

W formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”

 

Termin uznaje się również za zachowany, jeżeli podmiot złoży formę papierową zapotrzebowania w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice. Liczy się również data stempla pocztowego lecz w przypadku późnego wysłania zapotrzebowania, które zawiera błędy realizujący zadanie z poziomu Wojewody zastrzega sobie jego odrzucenie bez występowania o korektę.

 

Zapotrzebowania w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej) należy złożyć za pośrednictwem platformy e-PUAP z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Wojewoda w terminie 7 dni dokona oceny złożonych zapotrzebowań i prześle zestawienie zbiorcze do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister właściwy ds. rodziny od dnia otrzymania ostatniego zestawienia z województw, w terminie 10 dni sporządzi listę jednostek, które otrzymały dofinansowanie i dokona podziału środków w ramach dotacji i/lub środków Funduszu Pracy.

 

Złożenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
W sytuacji złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania na środki w kwocie przekraczającej kwotę zaplanowaną na Program, przy ustalaniu ostatecznych kwot dotacji dla beneficjentów Programu będzie brane pod uwagę kryteria i preferencje określone w Programie.

 

Zasady i tryb rozpatrywania ofert:

 1. Zapotrzebowanie nie podlega na wniosek gminy/ powiatu uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania zapotrzebowania.
 2. Służby wojewody mogą po terminie składania zapotrzebowania wystąpić do gminy/ powiatu o uzupełnienia, korekty lub wyjaśnienia.
 3. Rozpatrywane będzie jedynie zapotrzebowanie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:
  • złożone zapotrzebowanie musi być kompletne, a poszczególne zawarte w nim pola muszą być prawidłowo wypełnione,
  • zapotrzebowanie zostało złożone z zachowaniem 7-dniowego terminu,
  • zapotrzebowanie zostało podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo);
  • zapotrzebowanie zostało złożone na działania wskazane w Programie.

Zapotrzebowanie, które nie spełni wyżej wymienionych kryteriów, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wszelkie informacje dotyczące programu wraz z załącznikami zawarte są pod poniższym linkiem.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej-na-rok-2019

 

Kontakt:
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Grzegorz Głowiński – inspektor wojewódzki (do 30 lipca 2019 r.)
tel. 32 20 77 960 e-mail glowinskig@katowice.uw.gov.pl
Beata Korneluk – Inspektor wojewódzki (od 1 sierpnia 2019 r.)
tel.: 32 20 77 871 e-mail kornelukb@katowice.uw.gov.pl