Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Pilotaż instrumentów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że obecnie trwa  pilotaż instrumentów, które zostały opracowane w ramach realizacji Zadania 2 projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ww. instrumenty to:

  • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

  • Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością,

  • Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych,

  • Fundusze powiernicze,

  • Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe,

  • Budżet osobisty,

  • Mobilny doradca włączenia społecznego,

  • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC).

W ramach pilotażu ostatniego z wymienionych instrumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.

Ww. Rada to ciało o charakterze eksperckim, zrzeszające osoby posiadające wysoką wiedzę i doświadczenie w zakresie AAC lub ETR, które są związane ze środowiskiem osób korzystających z ww. narzędzi wsparcia. Członkami Rady będą również przedstawiciele administracji rządowej, gwarantujący skuteczne wdrażanie systemu wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się.

 

Link do ogłoszenia:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1407,pelnomocnik-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych-oglasza-nabor-do-rady-ds-komunikacji-wspomagajacej-i-alternatywnej-oraz-tekstu-latwego-do-czytania-i-zrozumienia

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na treść ogłoszenia wraz z załącznikami została również opracowana w tekście łatwym do czytania i zrozumienia. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych poświęconej projektowi:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

oraz projektu: https://wlaczeniespoleczne.pl