Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawowe akty prawne regulujące sprawy prowadzenia przygotowań obronnych:

Lp

Szczegółowy obszar przygotowań obronnych

Przepisy regulujące proces przygotowań obronnych w województwie śląskim

ustawy, rozporządzenia

zarządzenia (wytyczne, instrukcje) Wojewody Śląskiego

1

wykonywanie zadań w ramach obowiązku obrony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

nie wydano

2

planowanie operacyjne i programowanie obronne:

- planowanie operacyjne ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

- programowanie obronne ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo – finansowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2023, poz. 1569)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 152)

Zarządzenie Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie Nr 63/21 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie Nr 231/21 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie nr 315/23 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


MATERIAŁY SZKOLENIOWE - PLANOWANIE OPERACYJNE

3

przeglądy obronne

- pod pojęciem przeglady obronne należy rozumieć: analizy, ankiety, raporty, sprawozdania i inne dokumenty wykonywane okresowo przez właściwe organy administracji rządowej albo województwa, zawierające ocenę stanu przygotowań obronnych oraz kierunki doskonalenia systemu obronnego państwa i poszczególnych jego elementów

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2023, poz. 1569)

Ankieta NKPPO 2022 Samorządy

Ankieta NKPPO 2022 Administracja Zespolona

Ankieta NKPPO 2022 KWP i KW PSP

Ankieta NKPPO 2022 Przedsiębiorcy

4

wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowe (Dz. U. 2014, poz.3)

Zarządzenie nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015 w sprawe wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego


Załącznik nr 1 do zarządzenia 396/15


Załącznik nr 2 do zarządzenia 396/15


Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej


Aneks- Tablica zmian


 Wojewódzki plan treningów akcji kurierskiej na 2023 rok 

5

doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2017 poz. 2234) 

nie wydano

6

przygotowanie wsparcia wojsk sojuszniczych

DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r.


DOKTRYNA WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWO-GOSPODARZA  DD - 4,5 B


Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (Dz.U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.)


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2018 poz.35)

Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar województwa śląskiego


Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Wojewody Śląskiego

7

organizacja i doskonalenie systemu kierowania obroną państwa, którego podstawę stanowi funkcjonujący w województwie system zarządzania kryzysowego niemilitarną sytuacją kryzysową

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917)

 Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami) 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. 


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. 


WZÓR DOKUMENTACJI STAŁEGO DYŻURU


Dane teleadresowe stałego dyżuru Wojewody ŚląskiegoZarzadzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 342/16 - Schemat 2016


Regulamin GSK 2016 - do edycji


Karta opisu GSK 2016 - do edycji

8

planowanie realizacji wybranych zadań gospodarczo-obronnych, w tym w szczególności w działach administracji rządowej:

transport,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 363)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 294)

nie wydano

zdrowie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 741)

 

ZARZĄDZENIE NR 361/18 WOJEWODY ŚLĄSKIEGOz dnia 11 października 2018 r.w sprawie planowania i realizacji w województwie śląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego (z załącznikiem) 


INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU WYDZIELENIA ŁÓŻEK SZPITALNYCH DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH


INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANÓW PRZYGOTOWAŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA


ANEKS Z DNIA 3 STYCZNIA 2019 R. DO INSTRUKCJI OPRACOWANIA PLANÓW ...


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PLANOWANIA, ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH(ZMSz)


Wzory załączników do aktualizacji Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne państwa 2019

łączność

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855)

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PREFERENCYJNEJ OBSŁUGI... WRAZ Z LEGENDĄ

Inne

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2021, poz. 255)

 

9

zabezpieczenie potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1196)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2014 poz. 1451)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.)

nie wydano

10

uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego

 

nie wydano

11

przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2022 poz. 2559)

 

nie wydano

12

przygotowanie wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji:

przygotowanie wybranych istniejących  jednostek organizacyjnych do militaryzacji oraz specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych dla których Wojewoda Śląski jest właściwy w zakresie nakładania obowiązku realizacji zadań ona rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2009 Nr 210, poz. 1612)

Zarządzenie Nr 264/12 Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją


Zarządzenie nr 54/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lutego 2017r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją


Wytyczne Dyrektora WBiZK z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania w województwie śląskim zadań w zakresie militaryzacji


Załącznik do Wytycznych Dyrektora WBiZK z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania w województwie śląskim zadań w zakresie militaryzacji 

13

przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa przez Wojewodę Ślaskiego, zgodnie z właściwością organu wobec obiektów, uznanych na jego wniosek przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Właściwość organu wyłączona jest w stosunku do obiektów, których przygotowania do szczególnej ochrony prowadzi Minister danego działu gospodarki. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

14

realizacja szkolenia obronnego, w tym obejmującego organizację ćwiczeń obronnych:

praktyczne i teoretyczne przygotowanie organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do działań w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2022 poz. 2348).

Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 459/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie ustalenia zasad organizacji, realizacji i finansowania ćwiczeń obronnych

 Zalecenia Wojewody Śląskiego do ćwiczeń obronnych na 2023 r.


15

kontrola prowadzenia przygotowań obronnych:

prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań  obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w państwie (powiecie, mieście, gminie).  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U. 2023 poz. 253)

Zarządzenie nr 161/23 Wojewody Śląskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych


Zarządzenie nr 68/23 Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie śląskim na 2023 rok

16

plany realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim

 

 Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie Śląskim w 2023 roku - administracja rządowa


Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie Śląskim w 2023 roku - jednostki samorządu terytorialnego


Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie Śląskim w 2023 roku - przedsiębiorcy

Kategoria: Sprawy obronne - materiały do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 274.6 KB 2017-06-13 09:22:17
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 1.77 MB 2017-06-13 09:28:29
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP 9.34 MB 2017-06-13 09:29:00
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 379.18 KB 2017-06-13 09:29:29
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz.U. 2004 Nr 16, poz. 152) 39.5 KB 2017-06-13 09:41:03
Zarządzenie Nr 499 /10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 62.5 KB 2017-06-13 09:41:27
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowe (Dz. U. 2014, poz.3) 829.06 KB 2017-06-13 10:49:40
Zarządzenie nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015 w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego 1.65 MB 2017-06-13 10:51:01
Aneks- Tablica zmian 20.07 KB 2017-06-13 10:51:53
Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (Dz.U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.) 134 KB 2017-06-13 10:54:11
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2014 poz.1077 z późn. zm.) 266.42 KB 2017-06-13 10:54:49
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218) 34.5 KB 2017-06-13 10:58:30
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) 71 KB 2017-06-13 10:59:12
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917) 98.26 KB 2017-06-13 11:00:10
Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami) 84 KB 2017-06-13 11:01:08
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r 44.5 KB 2017-06-13 11:01:51
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r 34.5 KB 2017-06-13 11:02:27
Zarządzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim 1.31 MB 2017-06-13 11:07:38
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 342/16 - Schemat 2016 80.51 KB 2017-06-13 11:08:22
Regulamin GSK 2016 - do edycji 53.28 KB 2017-06-13 11:09:43
Karta opisu GSK 2016 - do edycji 32.68 KB 2017-06-13 11:10:53
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 363) 28.5 KB 2017-06-13 11:53:13
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 294) 104.5 KB 2017-06-13 11:53:58
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012 poz. 741) 322.13 KB 2017-06-13 11:54:56
Informacja w sprawie aktualizacji dokumentacji przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne państwa 15.94 KB 2017-12-18 08:47:25
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855) 49 KB 2017-06-13 12:08:06
WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PREFERENCYJNEJ OBSŁUGI... WRAZ Z LEGENDĄ 42 KB 2017-06-13 12:09:01
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1196) 5.95 KB 2017-06-14 09:06:52
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) 88.5 KB 2017-06-14 09:07:32
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2014 poz. 1451) 169.64 KB 2017-06-14 09:08:05
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) 112 KB 2017-06-14 09:16:20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.) 61 KB 2017-06-14 09:16:58
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2009 Nr 210, poz. 1612) 111 KB 2017-06-14 09:39:46
Zarządzenie Nr 264/12 Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją 5.12 MB 2017-06-14 09:40:58
Zarządzenie nr 54/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją 38.96 KB 2017-06-14 09:41:36
Załącznik nr 1 do zarządzenia 396/15 1.05 MB 2017-06-14 11:26:56
Załącznik nr 2 do zarządzenia 396/15 217.29 KB 2017-06-14 11:27:34
Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej 3.91 MB 2017-06-14 11:28:18
WZÓR DOKUMENTACJI STAŁEGO DYŻURU 2.17 MB 2017-06-14 11:29:21
Zarządzenie Nr 8/12 Wojewody Śląskiego z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 63.01 KB 2017-06-21 12:54:08
przeglądy obronne 12.66 KB 2017-12-19 10:02:14
Pobyt wojsk obcych w RP 104.93 KB 2018-01-16 10:15:43
rezerwy strategiczne 162.76 KB 2018-02-12 07:57:03
ustawa o wojewodzie 123.74 KB 2018-02-12 07:58:09
ustawa o stanie wojennym 154.4 KB 2018-02-12 07:59:14
ustawa o stanie wyjątkowym 258.81 KB 2018-02-12 08:00:40
Wytyczne Dyrektora WBiZK z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie militaryzacji 1.09 MB 2018-04-13 10:25:27
Załączniki do Wytycznych Dyrektora WBiZK z 4 kwietnia 2018 r. 2.92 MB 2018-04-13 10:26:43
ZARZĄDZENIE NR 361/18 327.05 KB 2018-11-09 08:40:13
ZMSZ 146.5 KB 2018-11-09 09:35:55
SZRP 1.15 MB 2018-11-09 09:36:37
PLAN 365.5 KB 2018-11-09 09:37:12
Wzory załączników do aktualizacji Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu (miasta, gminy) na potrzeby obronne państwana 2019 41.91 KB 2019-01-02 10:13:13
ANEKS Z DNIA 3 STYCZNIA 2019 R. DO INSTRUKCJI OPRACOWANIA PLANÓW ... 545.8 KB 2019-01-04 10:37:33
WYTYCZNE HNS 1.08 MB 2019-05-10 10:28:26
INSTRUKCJA HNS WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 497.19 KB 2019-05-10 10:29:24
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. 97.71 KB 2019-08-21 09:35:37
Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 293/19 550.99 KB 2019-10-17 13:44:18
Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 341/19 235.14 KB 2019-10-17 13:46:45
DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r. 601.9 KB 2019-12-12 13:48:51
Doktryna DD 4,5B 1.63 MB 2019-12-13 07:50:18
ZARZĄDZENIE NR 63/20 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 320.38 KB 2020-03-12 14:09:53
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA 410.19 KB 2020-05-14 11:53:55
Zarządzenie nr 232 115.3 KB 2020-07-21 13:59:46
MATERIAŁY SZKOLENIOWE - PLANOWANIE OPERACYJNE 1.26 MB 2020-09-15 09:03:32
PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO WOJ. ŚLĄSKIEGO NA 2021 R. 4.95 MB 2021-02-23 08:49:24
Zarządzenie nr 63/21 81.4 KB 2021-03-17 09:22:04
ZARZĄDZENIE NR 231/21 111.06 KB 2021-07-02 09:44:14
Zarządzenie Nr 436/21 Wojewody Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. 759.08 KB 2022-01-03 10:44:23
Dane teleadresowe Stałego Dyżuru Wojewody Śląskiego 47.13 KB 2022-01-04 12:47:10
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 2.04 MB 2022-04-25 07:36:53
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony 201.29 KB 2022-04-26 09:29:37
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony 248.97 KB 2022-04-27 12:01:44
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych 634.64 KB 2022-10-04 08:11:36
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego 220.52 KB 2022-12-02 07:15:05
Ankieta NKPPO 2022 Samorządy 183 KB 2022-12-13 08:00:11
Ankieta NKPPO 2022 Administracja Zespolona 133.5 KB 2022-12-13 12:26:56
Ankieta NKPPO 2022 KWP i KW PSP 100.5 KB 2022-12-14 08:41:47
Ankieta NKPPO 2022 Przedsiębiorcy 177 KB 2022-12-20 08:08:01
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 265.88 KB 2023-01-05 13:52:53
Zarządzenie Nr 459/22 Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. 310.45 KB 2023-01-13 07:12:21
Wojewódzki Plan Treningów 2023 r. 2.39 MB 2023-01-13 08:58:01
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych 184.53 KB 2023-02-24 06:44:09
Zalecenia do ćwiczeń obronnych na 2023 r. 27.19 MB 2023-02-27 06:28:22
Zarządzenie Nr 68/23 Wojewody Śląskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie śląskim na 2023 rok. 5.89 MB 2023-03-13 08:52:47
Plan zamierzeń 2023 ar 25.85 MB 2023-03-14 13:39:09
Plan zamierzeń 2023 jst 24.09 MB 2023-03-14 13:26:37
Plan zamierzeń 2023 Przedsiębiorcy 21.38 MB 2023-03-14 13:34:34
Zarządzenie Nr 161/23 Wojewody Śląskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych. 166.43 KB 2023-05-17 09:26:48
Zarządzenie nr 315/23 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 162.33 KB 2023-09-19 07:56:46
Dz.U. z 2023 poz. 1569 236.57 KB 2023-09-25 10:12:26