Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawowe akty prawne regulujące sprawy prowadzenia przygotowań obronnych:

Lp

Szczegółowy obszar przygotowań obronnych

Przepisy regulujące proces przygotowań obronnych w województwie śląskim

ustawy, rozporządzenia

zarządzenia (wytyczne, instrukcje) Wojewody Śląskiego

1

wykonywanie zadań w ramach obowiązku obrony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

nie wydano

2

planowanie operacyjne i programowanie obronne:

- planowanie operacyjne ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego, innych jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

- programowanie obronne ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju, na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo – finansowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2023, poz. 1569)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony (Dz.U. 2022 poz. 875)

Zarządzenie Nr 63/20 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie Nr 232/20 Wojewody Śląskiego z dnia 21 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie Nr 63/21 Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie Nr 231/21 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


Zarządzenie nr 315/23 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego


MATERIAŁY SZKOLENIOWE - PLANOWANIE OPERACYJNE

3

przeglądy obronne

- pod pojęciem przeglady obronne należy rozumieć: analizy, ankiety, raporty, sprawozdania i inne dokumenty wykonywane okresowo przez właściwe organy administracji rządowej albo województwa, zawierające ocenę stanu przygotowań obronnych oraz kierunki doskonalenia systemu obronnego państwa i poszczególnych jego elementów

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. 2023, poz. 1569)

Ankieta NKPPO 2023 Samorządy

Ankieta NKPPO 2023 Administracja Zespolona

Ankieta NKPPO 2023 KWP i KW PSP

Ankieta NKPPO 2023 Przedsiębiorcy

4

wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowe (Dz. U. 2014, poz.3)

Zarządzenie nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015 w sprawe wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego


Załącznik nr 1 do zarządzenia 396/15


Załącznik nr 2 do zarządzenia 396/15


Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej


Aneks- Tablica zmian


 Wojewódzki plan treningów akcji kurierskiej na 2024 rok 

5

doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 190) 

nie wydano

6

przygotowanie wsparcia wojsk sojuszniczych

DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r.


DOKTRYNA WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWO-GOSPODARZA  DD - 4,5 B


Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (Dz.U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.)


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2018 poz.35)

Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez obszar województwa śląskiego


Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Wojewody Śląskiego

7

organizacja i doskonalenie systemu kierowania obroną państwa, którego podstawę stanowi funkcjonujący w województwie system zarządzania kryzysowego niemilitarną sytuacją kryzysową

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917)

 Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami) 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. 


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. 


WZÓR DOKUMENTACJI STAŁEGO DYŻURU


Dane teleadresowe stałego dyżuru Wojewody ŚląskiegoZarzadzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim


Załącznik nr 1 do Zarządzenia 342/16 - Schemat 2016


Regulamin GSK 2016 - do edycji


Karta opisu GSK 2016 - do edycji

8

planowanie realizacji wybranych zadań gospodarczo-obronnych, w tym w szczególności w działach administracji rządowej:

transport,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 363)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2023 poz. 1660)

nie wydano

zdrowie 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa (Dz. U. 2023 poz. 2482)

 

W trakcie opracowywania.

łączność

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855)

WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PREFERENCYJNEJ OBSŁUGI... WRAZ Z LEGENDĄ

Inne

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. 2021, poz. 255)

 

9

zabezpieczenie potrzeb uprawnionych podmiotów w zakresie świadczeń na rzecz obrony

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1196)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2014 poz. 1451)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.)

nie wydano

10

uwzględnianie potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego

 

nie wydano

11

przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.2022 poz. 2559)

 

nie wydano

12

przygotowanie wybranych jednostek organizacyjnych do militaryzacji:

przygotowanie wybranych istniejących  jednostek organizacyjnych do militaryzacji oraz specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych dla których Wojewoda Śląski jest właściwy w zakresie nakładania obowiązku realizacji zadań ona rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji (Dz.U. 2022 poz. 1198)

Zarządzenie Nr 264/12 Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2012r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją


Zarządzenie nr 54/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lutego 2017r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją


Wytyczne Dyrektora WBiZK z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania w województwie śląskim zadań w zakresie militaryzacji


Załącznik do Wytycznych Dyrektora WBiZK z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania w województwie śląskim zadań w zakresie militaryzacji 

13

przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa przez Wojewodę Ślaskiego, zgodnie z właściwością organu wobec obiektów, uznanych na jego wniosek przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa, na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Właściwość organu wyłączona jest w stosunku do obiektów, których przygotowania do szczególnej ochrony prowadzi Minister danego działu gospodarki. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

14

realizacja szkolenia obronnego, w tym obejmującego organizację ćwiczeń obronnych:

praktyczne i teoretyczne przygotowanie organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców do działań w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. 2022 poz. 2348).

Zarządzenie Wojewody Śląskiego nr 459/22 z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie ustalenia zasad organizacji, realizacji i finansowania ćwiczeń obronnych

 Zalecenia Wojewody Śląskiego do ćwiczeń obronnych na 2024 r.


15

kontrola prowadzenia przygotowań obronnych:

prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań  obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych w państwie (powiecie, mieście, gminie).  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych (Dz.U. 2023 poz. 253)

Zarządzenie nr 161/23 Wojewody Śląskiego z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych


Zarządzenie nr 413/23 Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie śląskim na 2024 rok

16

plany realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim

 

 Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim w 2024 r.

Kategoria: Sprawy obronne - materiały do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania/aktualizacji
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 274.6 KB 2017-06-13 09:22:17
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 1.77 MB 2017-06-13 09:28:29
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP 9.34 MB 2017-06-13 09:29:00
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 379.18 KB 2017-06-13 09:29:29
Zarządzenie Nr 499 /10 Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 62.5 KB 2017-06-13 09:41:27
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury w sprawie trybu doręczania kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowe (Dz. U. 2014, poz.3) 829.06 KB 2017-06-13 10:49:40
Zarządzenie nr 396/15 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2015 w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego 1.65 MB 2017-06-13 10:51:01
Aneks- Tablica zmian 20.07 KB 2017-06-13 10:51:53
Umowa z dnia 19 czerwca 1951 r między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych (Dz.U. 2000 Nr 21, poz. 257 z późn. zm.) 134 KB 2017-06-13 10:54:11
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. 2014 poz.1077 z późn. zm.) 266.42 KB 2017-06-13 10:54:49
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa z dnia 21 września 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 219, poz. 2218) 34.5 KB 2017-06-13 10:58:30
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2004 Nr 98, poz. 978 z późn. zm.) 71 KB 2017-06-13 10:59:12
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. 2016, poz. 917) 98.26 KB 2017-06-13 11:00:10
Zarządzenie Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie śląskim (ze zmianami) 84 KB 2017-06-13 11:01:08
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r 44.5 KB 2017-06-13 11:01:51
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010r 34.5 KB 2017-06-13 11:02:27
Zarządzenie Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim 1.31 MB 2017-06-13 11:07:38
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 342/16 - Schemat 2016 80.51 KB 2017-06-13 11:08:22
Regulamin GSK 2016 - do edycji 53.28 KB 2017-06-13 11:09:43
Karta opisu GSK 2016 - do edycji 32.68 KB 2017-06-13 11:10:53
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz.U. 2001 Nr 32, poz. 363) 28.5 KB 2017-06-13 11:53:13
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz.U. 2004 Nr 180, poz. 1855) 49 KB 2017-06-13 12:08:06
WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PREFERENCYJNEJ OBSŁUGI... WRAZ Z LEGENDĄ 42 KB 2017-06-13 12:09:01
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 22 sierpnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1196) 5.95 KB 2017-06-14 09:06:52
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 229, poz. 2307 z późn. zm.) 88.5 KB 2017-06-14 09:07:32
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014r.zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2014 poz. 1451) 169.64 KB 2017-06-14 09:08:05
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. 2004 Nr 181, poz. 1872 z późn. zm.) 112 KB 2017-06-14 09:16:20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U. 2004 Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.) 61 KB 2017-06-14 09:16:58
Zarządzenie Nr 264/12 Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją 5.12 MB 2017-06-14 09:40:58
Zarządzenie nr 54/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i trybu wykonywania zadań w ramach przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją 38.96 KB 2017-06-14 09:41:36
Załącznik nr 1 do zarządzenia 396/15 1.05 MB 2017-06-14 11:26:56
Załącznik nr 2 do zarządzenia 396/15 217.29 KB 2017-06-14 11:27:34
Wytyczne Wojewody Śląskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem akcji kurierskiej 3.91 MB 2017-06-14 11:28:18
WZÓR DOKUMENTACJI STAŁEGO DYŻURU 2.17 MB 2017-06-14 11:29:21
przeglądy obronne 12.66 KB 2017-12-19 10:02:14
Pobyt wojsk obcych w RP 104.93 KB 2018-01-16 10:15:43
rezerwy strategiczne 162.76 KB 2018-02-12 07:57:03
ustawa o stanie wojennym 154.4 KB 2018-02-12 07:59:14
ustawa o stanie wyjątkowym 258.81 KB 2018-02-12 08:00:40
Wytyczne Dyrektora WBiZK z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie militaryzacji 1.09 MB 2018-04-13 10:25:27
Załączniki do Wytycznych Dyrektora WBiZK z 4 kwietnia 2018 r. 2.92 MB 2018-04-13 10:26:43
WYTYCZNE HNS 1.08 MB 2019-05-10 10:28:26
INSTRUKCJA HNS WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 497.19 KB 2019-05-10 10:29:24
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2018 r. 97.71 KB 2019-08-21 09:35:37
Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 293/19 550.99 KB 2019-10-17 13:44:18
Zarządzenie Wojewody Śląskiego Nr 341/19 235.14 KB 2019-10-17 13:46:45
DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2019 r. 601.9 KB 2019-12-12 13:48:51
Doktryna DD 4,5B 1.63 MB 2019-12-13 07:50:18
ZARZĄDZENIE NR 63/20 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa śląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 320.38 KB 2020-03-12 14:09:53
STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA 410.19 KB 2020-05-14 11:53:55
Zarządzenie nr 232 115.3 KB 2020-07-21 13:59:46
MATERIAŁY SZKOLENIOWE - PLANOWANIE OPERACYJNE 1.26 MB 2020-09-15 09:03:32
PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO WOJ. ŚLĄSKIEGO NA 2021 R. 4.95 MB 2021-02-23 08:49:24
Zarządzenie nr 63/21 81.4 KB 2021-03-17 09:22:04
ZARZĄDZENIE NR 231/21 111.06 KB 2021-07-02 09:44:14
Zarządzenie Nr 436/21 Wojewody Śląskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. 759.08 KB 2022-01-03 10:44:23
Dane teleadresowe Stałego Dyżuru Wojewody Śląskiego 47.13 KB 2022-01-04 12:47:10
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony 201.29 KB 2022-04-26 09:29:37
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony 248.97 KB 2022-04-27 12:01:44
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych 634.64 KB 2022-10-04 08:11:36
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego 220.52 KB 2022-12-02 07:15:05
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny 265.88 KB 2023-01-05 13:52:53
Zarządzenie Nr 459/22 Wojewody Śląskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. 310.45 KB 2023-01-13 07:12:21
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych 184.53 KB 2023-02-24 06:44:09
Zarządzenie Nr 161/23 Wojewody Śląskiego z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie planowania przez organy samorządu terytorialnego kontroli realizacji zadań obronnych. 166.43 KB 2023-05-17 09:26:48
Zarządzenie nr 315/23 Wojewody Śląskiego z dnia 18 września 2023 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej oraz udziału w tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Śląskiego 162.33 KB 2023-09-19 07:56:46
Dz.U. z 2023 poz. 1569 236.57 KB 2023-09-25 10:12:26
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 296.25 KB 2023-11-20 10:42:54
Ankieta NKPPO 2023 Samorządy 69.5 KB 2023-12-22 12:33:16
Ankieta NKPPO 2023 - Przedsiębiorcy 163 KB 2024-01-03 09:56:06
Zarządzenie nr 413/23 Wojewody Śląskiego z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli realizacji zadań obronnych w województwie śląskim na 2024 rok 436.27 KB 2024-01-04 11:42:25
Wojewódzki Plan Treningów Akcji Kurierskiej na 2024 rok 212.68 KB 2024-01-05 12:47:56
Ankieta NKPPO 2023 KWP i KW PSP 52.5 KB 2024-01-10 11:45:29
Ankieta NKPPO 2023 Administracja Zespolona 57.5 KB 2024-01-11 11:47:29
Zalecenia Wojewody Śląskiego do ćwiczeń obronnych na 2024 r. 2.18 MB 2024-02-05 12:48:49
Plan realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych państwa w województwie śląskim w 2024 r. 2.11 MB 2024-02-05 12:50:22
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie militaryzacji 247.36 KB 2024-02-08 09:53:20
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - tekst jednolity (Dz.U. 2023 poz. 190) 437.81 KB 2024-02-08 10:32:55
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2023 poz. 1660) 170.61 KB 2024-02-08 10:39:29
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - tekst jednolity z 24.01.2024 2.85 MB 2024-03-05 10:47:51