Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Program dopłat do oprocentowania kredytów

Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi począwszy od lipca 1997 roku, osuwisk ziemnych począwszy od 2000 roku i huraganów począwszy od lipca 2001 roku. Kredyty te mogą być przeznaczone m.in. na: remont lokalu mieszkalnego, remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego, remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej, zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli remont lub odtworzenie lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego zniszczonego w wyniku powodzi jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie powodzią lub osuwiskiem ziemnym, spłatę całości lub części kredytów lub pożyczek bankowych, zakup gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi w innym, niż dotychczasowe miejscu - Informacji na temat programu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów udziela:

 

Departament Usług Agencyjnych

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

tel.: 22 522 91 21

fax: 22 627 06 38

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Kategoria: klęski żywiołowe m./ program dopłat do kredytów