Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

„Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 


CELE PROGRAMU

Cel główny określono jako podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, który będzie realizowany przez dwa cele szczegółowe:

 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
 2. Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa realizowany będzie poprzez dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej za pomocą przykładowych działań:

 1. budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich,
 2. doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne,
 3. budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych.

Cel szczegółowy nr 2: Podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania realizowany będzie za pomocą działań z zakresu wsparcia inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego np. działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.


KOORDYNACJA REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmowanych w ramach Programu prowadzona będzie w ramach współdziałania ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jako koordynatora programu, wojewodów oraz, jako podmiotów współpracujących, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Podmioty odpowiedzialne będą realizować działania określone w Programie zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Zadania wynikające z Programu na poziomie centralnym będzie koordynował minister właściwy do spraw wewnętrznych (zwany dalej „Koordynatorem Programu”).

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w ramach sprawowania koordynacji i monitorowania Programu:

 1. corocznie określa harmonogram realizacji Programu, zasady naboru do konkursu na dofinansowanie projektów, w tym określa maksymalną wartość projektu, propozycję celów priorytetowych do dofinansowania w ramach celów szczegółowych, kryteria formalne i merytoryczne oceny projektów,
 2. informuje wojewodów o rozpoczęciu naboru do konkursu na dofinansowanie projektów,
 3. wybiera projekty w oparciu o kryteria merytoryczne spośród projektów wskazanych do dofinansowania przez wojewodów,
 4. przekazuje wykaz projektów do dofinansowania z rezerwy celowej ministrowi właściwemu do spraw finansów oraz wojewodom.

Zadania wynikające z Programu na poziomie województwa koordynowane będą przez wojewodę. Wojewoda:

 1. przekazuje do samorządów informacje o otwarciu naboru do konkursów na dofinansowanie projektów,
 2. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykaz rekomendowanych projektów zgłoszonych do dofinansowania,
 3. ocenia projekty w oparciu o kryteria określone przez Koordynatora Programu, w tym dokonuje oceny projektów w oparciu o kryteria formalne,
 4. koordynuje Program na poziomie lokalnym,
 5. zapewnia obieg informacji pomiędzy Koordynatorem Programu a podmiotami współpracującymi na poziomie lokalnym,
 6. monitoruje osiągnięcia celów Programu na obszarze województwa i przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji Programu.

Podmiot realizujący zadania przedstawione w złożonym projekcie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych podejmuje odpowiednie działania informacyjne.


FINANSOWANIE PROGRAMU

Na realizację Programu przewiduje się przeznaczyć ogółem 36 300 000 zł, w tym w podziale na poszczególne lata realizacji Programu wyniosą:

 • 2022 r. – 12 000 000 zł,
 • 2023 r. – 12 000 000 zł,
 • 2024 r. – 12 000 000 zł.

Środki na realizację Programu będą przekazywane do budżetów wojewodów z przeznaczeniem na dotacje na dofinansowanie zadań mieszczących się w ramach Programu. Ponadto w celu przekazania lub wspólnego wykonywania zadań określonych w Programie, wojewodowie będą mogli zawierać z jednostkami samorządu terytorialnego stosowne porozumienia administracyjne.

Wojewoda przekaże środki na realizację projektów w formie dofinansowania:

 1. zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe - przekazanie dotacji celowej na realizację zadań następuje w formie umów zawieranych w oparciu o zasady i tryb przewidziane w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja następuje w formie porozumienia administracyjnego zawieranego pomiędzy wojewodą a daną jednostką samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym lub o samorządzie województwa.

MONITOROWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Monitorowanie osiągnięcia celów szczegółowych Programu będzie prowadzone na szczeblu wojewódzkim. Efektem przeprowadzonego monitoringu będzie opracowanie rocznego sprawozdania z realizacji projektów, które zostanie przedłożone do Koordynatora Programu w terminie do końca lutego roku następnego. Następnie dane ze szczebla wojewódzkiego będą weryfikowane przez Koordynatora Programu pod względem poziomu osiągnięcia celów szczegółowych założonych w projektach, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu. Sprawozdanie za ostatni rok obowiązywania Programu będzie stanowić podsumowanie całości edycji. Program będzie podlegał corocznym badaniom ewaluacyjnym w zakresie efektów realizacji Programu.