Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Procedura postępowania:

 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny występuje do wojewody z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących:
 1. potencjalnych, szczególnych zagrożeniach na obszarze wykonywania działalności,
 2. potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych oraz dostępu telekomunikacyjnego.
 1. Wojewoda udostępnia przedmiotowe dane niezbędne przedsiębiorcy do przeprowadzenia analiz.
 2. Przedsiębiorca sporządza projekt planu i przedkłada wojewodzie celem uzgodnienia.
 3. W przypadku spełnienia wymogów prawnych wojewoda uzgadnia plan.
 4. Uzgodnieniu z wojewodą planu rejonowego działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń podlegają następujące zagadnienia:
 • analiza potencjalnych sytuacji szczególnego zagrożenia na obszarze, na którym wykonuje działalność telekomunikacyjną,
 • ocena wpływu szczególnych zagrożeń na posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz zdolność do zachowania ciągłości działalności telekomunikacyjnej,
 • analiza potrzeb w zakresie świadczenia, utrzymywania i odtwarzania usług telekomunikacyjnych,
 • procedury współpracy przedsiębiorcy z:
 • właściwymi podmiotami i służbami w zakresie sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania ostrzegania w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób lub nazw służb właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji,
 • wojewodą w zakresie utrzymania ciągłości, a w przypadku jej utraty – odtwarzania świadczenia usług telekomunikacyjnych i dostarczania sieci telekomunikacyjnej.
 1. Po zatwierdzeniu planu przedsiębiorcy, na wniosek wojewody, przekazują nieodpłatnie wyciąg z planu w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom.
 2. Plan podlega aktualizacji okresowej nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Plan podlega aktualizacji bieżącej w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:

 • zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz zakresie wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, wpływających na zmianę sposobu i formę realizacji planu,
 • zmiany danych identyfikujących przedsiębiorcę, warunków lub procedur współpracy z organami uzgadniającymi zawartość planu,
 • zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń,
 • na wniosek właściwych organów administracji publicznej uzgadniających zawartość planu, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.