Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Na niniejszej stronie znajdą Państwo dokumenty dotyczące realizacji przez Wojewodę Śląskiego, wskazanego w art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych obowiązku kontroli przestrzegania warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy kontrole przeprowadzane są corocznie na każdym z obiektów wpisanych do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego wykazu stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.

W ramach kontroli parametry techniczne urządzeń rejestrujących zainstalowanych na danym stadionie, obiekcie lub terenie porównywane są z minimalnymi wymogami technicznymi zawartymi w cytowanym rozporządzeniu. Sprawdzeniu podlega ponadto stan techniczny tych urządzeń. Każdorazowo z kontroli sporządzany jest szczegółowy protokół, na podstawie którego formułowana jest ocena oraz zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym.

Kontrole prowadzone są na podstawie Planu kontroli Wojewody Śląskiego na dany rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek spełniania warunku zgodności parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład systemu monitoringu imprez masowych dotyczy również stadionów, obiektów lub terenów niewyszczególnionych w przywołanym wykazie, na których przeprowadzane są imprezy masowe o podwyższonym ryzyku (art. 11 ust. 8 ustawy).