Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia.

Procedura postępowania:

 1. Operator pocztowy występuje do wojewody z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących:
 1. potencjalnych, szczególnych zagrożeniach na obszarze wykonywania działalności,
 2. potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości i przywracania usług pocztowych.
 1. Wojewoda udostępnia przedmiotowe dane niezbędne operatorowi do przeprowadzenia analiz.
 2. Operator sporządza projekt planu i przedkłada wojewodzie celem uzgodnienia.
 3. W przypadku spełnienia wymogów prawnych wojewoda uzgadnia plan.
 4. Uzgodnieniu z wojewodą planu rejonowego działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń podlegają następujące zagadnienia:
 1. analiza potencjalnych sytuacji szczególnego zagrożenia na obszarze, na którym wykonuje działalność pocztową,
 2. ocena wpływu szczególnego zagrożenia na własną infrastrukturę pocztową oraz na zdolność zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych,
 3. analiza potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości świadczenia i przywracania świadczenia usług pocztowych,
 4. procedury współpracy operatora pocztowego z właściwymi podmiotami i służbami w zakresie:
 • zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, a w przypadku utraty tej ciągłości - sposobu jej przywrócenia,
 • sposobów wzajemnego przekazywania informacji, alarmowania i ostrzegania w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a także powiadamiania o konieczności podjęcia lub zaprzestania działań określonych w planie, wraz z wykazem imion i nazwisk osób lub nazw służb właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, adresów lub siedzib, numerów telefonów i innych danych kontaktowych oraz zakresem ich kompetencji,
 1. procedury współpracy operatora z wojewodą w zakresie zachowania ciągłości i przywracania usług pocztowych, a w przypadku utraty tej ciągłości – sposobu jej przywrócenia.
 1. Po zatwierdzeniu planu operatorzy, na wniosek wojewody, przekazują nieodpłatnie wyciąg z planu w zakresie zagadnień podlegających uzgodnieniom.
 2. Plan podlega aktualizacji okresowej nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Plan podlega aktualizacji bieżącej w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:

 • zmian w infrastrukturze pocztowej oraz zakresie wykonywanej działalności pocztowej, wpływających na zmianę sposobu i formę realizacji planu,
 • zmiany danych identyfikujących operatora, warunków lub procedur współpracy z organami uzgadniającymi zawartość planu,
 • zmiany danych dotyczących szczególnych zagrożeń,
 • na wniosek właściwych organów administracji publicznej uzgadniających zawartość planu,
  o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.