Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie planów działania operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia.

Procedura postępowania:

  1. Operator pocztowy występuje do wojewody z wnioskiem o udostępnienie danych dotyczących:
    • potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze wykonywania działalności,
    • potrzeb w zakresie świadczenia, zachowania ciągłości i przywracania usług pocztowych.
  2. Wojewoda udostępnia przedmiotowe dane niezbędne operatorowi do przeprowadzenia analiz.
  3. Operator sporządza projekt planu i przedkłada wojewodzie celem uzgodnienia.
  4. W przypadku spełnienia wymogów prawnych wojewoda uzgadnia plan.