Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadania realizowane przez Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej:

 

1. Realizacja zadań sprawozdawczych wynikających z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej w zakresie zdrowie i ochrona zdrowia: „hospitalizacja”, zgodnie z zakresem przedmiotowym i podmiotowym, określonym w przepisach prawa:

  • gromadzenie danych dotyczących hospitalizacji od podmiotów udzielających stacjonarnych świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością, legalnością i terminowością prac statystyczno-sprawozdawczych,
  • weryfikacja poprawności przekazanych danych, sprawdzanie zgodności logicznych stosowanych w badaniu chorobowości szpitalnej,
  • przekazywanie danych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny) w Warszawie.

2. Analiza i ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa śląskiego, monitoring podstawowych trendów w zakresie chorobowości szpitalnej, w szczególności:

  • analiza struktury przyczyn hospitalizacji, zgonów, udzielonych świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem podziału m.in. na poszczególne grupy wiekowe, płeć, miejsce zamieszkania pacjenta, oddziały szpitalne, średni czasu pobytu,
  • opracowanie mierników zdrowotnych, dokonanie analizy porównawczej, retrospekcyjnej, wyznaczenie współzależności w występowaniu zjawisk zdrowotnych,
  • analiza działalności leczniczej podmiotów objętych badaniem dotyczącym chorobowości hospitalizowanej.

3. Przygotowywanie analiz i sprawozdań z zakresu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego dla podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej.
4. Udostępnianie danych osobom fizycznym i instytucjom działającymi w sferze ochrony zdrowia.
5. Przygotowywanie publikacji i opracowań przedstawiających różne aspekty zdrowia mieszkańców województwa śląskiego na potrzeby oceny stanu zdrowia ludności i zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.
6. Przygotowanie danych i informacji związanych z procesem opracowania regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych i priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej, współpraca z instytucjami współuczestniczącymi w realizacji zadania.
7. Administrowanie na poziomie regionalnym Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia w zakresie danych dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów leczniczych podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu zgodnie z art. 23 ust.2 pkt 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
8. Koordynowanie spraw związanych z kwartalnym monitoringiem stanu i struktury zobowiązań oraz kwartalnym sprawozdaniem finansowym MZ-BFA UW  podmiotów leczniczych, dla których organem weryfikującym i akceptującym jest Śląski Urząd Wojewódzki.