Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.) dla obszaru województwa sporządza się Regionalną Mapę Potrzeb Zdrowotnych uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze dwie regionalne mapy potrzeb zdrowotnych, wyłącznie w odniesieniu do świadczeń szpitalnych, sporządza Minister Zdrowia w następujących terminach:  

– do dnia 1 kwietnia 2016 r. – mapa na okres 30.06.2016 – 31.12.2018;  

– do dnia 31 maja 2018 r. – mapa na okres 01.01.2019 – 31.12.2021.

Mapę na okres 01.01.2022 – 31.12.2026 w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku sporządzać będzie wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 458), Regionalna Mapa Potrzeb Zdrowotnych oraz Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych składają się z analizy demograficznej i epidemiologicznej, analizy stanu i wykorzystania zasobów oraz prognozy potrzeb zdrowotnych.

Na podstawie mapy regionalnej wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych ustala priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości.

Zgodnie z art. 95a ust. 9 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.) zatwierdzone Mapy Potrzeb Zdrowotnych są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów obsługujących wojewodów.

W celu zapoznania się z „Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa śląskiego” należy wejść na stronę BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do menu przedmiotowego: Zdrowie.