Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadania Oddziału Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach wraz z podstawą prawną:

 

Na podstawie art. 19 w związku z art. 22 pkt. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.z  2015r., poz. 525 ze zm.) Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych wykonuje następujące zadania zlecone Wojewodzie Śląskiemu :

- prowadzenie kontroli w podmiotach działalności leczniczej mających siedzibę  na terenie województwa śląskiego, w zakresie wynikającym z art. 111 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.):

 „art. 111 stanowi:

  1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej   działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

  2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.

  3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

   1)  żądania informacji i dokumentacji;

  2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  3)  wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

  4)  udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  5)  wglądu do dokumentacji medycznej;

  6)  żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

  4. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.

  5. Organ prowadzący rejestr może zlecić przeprowadzenie kontroli:

  1)  konsultantom wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 126 ze zm.);

  2)  jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ten organ.”

 

- prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących na terenie województwa śląskiego staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją staży podyplomowych w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 6 lit. b i c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 125):

 

 „art. 15 :

 6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6.

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do :

1)     wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6;

2)     żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania;

3)     żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza;

4)     wydawania zaleceń pokontrolnych;

5)     przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej;

6)     wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6.”

 Podstawy prawne wewnętrzne:

 1)    Regulamin Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - załącznik do zarządzenia   Nr 142/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. (tekst ujednolicony stan prawny na dzień 1 czerwca 2016r.)

 2)    Regulamin postępowania pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podczas przeprowadzania kontroli - załącznik do zarządzenia Nr 258/14 Wojewody Śląskiego z dnia  10 września 2014 r.

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 879 ze zm.) przy pomocy Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Oddział Kontroli Podmiotów Leczniczych realizuje zadania Wojewody związane z pełnieniem przez wojewodę nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym, w tym:

• sprawowanie nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa śląskiego;

• prowadzenie ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdującego się na obszarze uzdrowiska;

• składanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rocznych informacji o działalności Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

Zadania i kompetencje Naczelnego Lekarza Uzdrowiska wskazuje w sposób szczegółowy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. z 2011r., Nr 161, poz. 976).

 

Wydział Zdrowia informuje o nowelizacji w ustawy o działalności leczniczej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1491). Zmiany obowiązują od dnia 15 listopada 2014 r.

  1. Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 2 ustawy:

 Podmiot wykonujący działalność leczniczą, na wniosek pacjenta, udziela:

  1) szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;

 2) niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1;

 3) informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

 3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przekazuje Krajowemu Punktowi Kontaktowemu do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na ich wniosek, dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cen tych świadczeń.

 4. Dane określone w ust. 3 przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 

  1. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 2 ustawy:

Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12, (odpowiednio: rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym (nie dotyczy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne), wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia;

 Zgodnie z brzmieniem art. 24 a:

Rachunek z wyszczególnieniem zrealizowanych procedur diagnostycznych i terapeutycznych

 1. Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

 2. Rachunek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości zgodnie z art. 24 ust. 2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

 

Realizacja prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej  w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka.

Kopia pisma Pana Michała Królikowskiego – Podsekretarza stanu – działającego z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r.

Oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej:

 1) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą  sobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

 2) oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia  i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;

 3) oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Informacja o prawach pacjenta oraz o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych

Wydział Zdrowia informuje o konieczności udostępniania informacji o prawach pacjenta przez każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm. – rozdziały 1 do 11)

Podmioty są również zobligowane do umieszczenia informacji o bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta 0 800 190 590 czynnej od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 21. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w ust. 1, udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

 Prawa osób niepełnosprawnych

Informujemy, iż zgodnie z treścią art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2046) osoby niepełnosprawne wraz z psem asystującym mają prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej m.in. do w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej. Upomina się kierowników podmiotów leczniczych o respektowanie wyżej wymienionego przepisu.

Kategoria: ZD_oddział kontroli podmiotów leczniczych