Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zadania Oddziału do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach wraz z podstawą prawną:

 

Na podstawie art. 19 w związku z art. 22 pkt. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U.z  2023 r., poz. 190) Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych wykonuje następujące zadania zlecone Wojewodzie Śląskiemu :

- prowadzenie kontroli w podmiotach leczniczych mających siedzibę  na terenie województwa śląskiego, w zakresie wynikającym z art. 111 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.):

 „art. 111 stanowi:

  1. Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej   działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

  2. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywania czynności kontrolnych.

  3. Osoby, o których mowa w ust. 2, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

   1)  żądania informacji i dokumentacji;

  2) oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  3)  wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

  4)  udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  5)  wglądu do dokumentacji medycznej;

  6)  żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

  4. Czynności wymienione w ust. 3 pkt 2, 4 i 5 mogą być realizowane wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny.

  5. Organ prowadzący rejestr może zlecić przeprowadzenie kontroli:

  1)  konsultantom wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 2524 oraz Dz. U. z 2023 poz. 605.);

  2)  jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ten organ.”

 

- prowadzenie kontroli podmiotów prowadzących na terenie województwa śląskiego staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty w ramach sprawowania nadzoru nad realizacją staży podyplomowych w zakresie wynikającym z art. 15n ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 ze zm.):

 

 „Art. 15n.

  1. Wojewoda oraz odpowiednio Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące ten staż warunków, o których mowa w art. 15c ust. 2 i 3 oraz w art. 15e ust. 1.
  2. Wojewoda oraz odpowiednio Minister Obrony Narodowej, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni do:

1) wizytacji podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych albo na listę, o której mowa w art. 15m ust. 1 pkt 1;

2) żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu podyplomowego, w tym ankiet, o których mowa w art. 19k, oraz jego finansowania;

3) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu podyplomowego przez lekarza stażystę;

4) kontroli spełnienia warunków, o których mowa w art. 15c ust. 2 i 3 oraz w art. 15e ust. 1;

5) wydawania zaleceń pokontrolnych;

6) przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi województwa i okręgowej radzie lekarskiej.

  1. Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez wojewodę oraz odpowiednio Ministra Obrony Narodowej do wykonywania czynności kontrolnych.”

 Podstawy prawne wewnętrzne

Regulamin postępowania pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach podczas przeprowadzania kontroli - załącznik do zarządzenia Nr 54/22 Wojewody Śląskiego z dnia  22 lutego 2022 r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 151 ze zm.) przy pomocy Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Oddział do Spraw Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych realizuje zadania Wojewody związane z pełnieniem przez wojewodę nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym, w tym:

• sprawowanie nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa śląskiego;

• prowadzenie ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdującego się na obszarze uzdrowiska;

• składanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rocznych informacji o działalności Naczelnego Lekarza Uzdrowiska.

Zadania i kompetencje Naczelnego Lekarza Uzdrowiska wskazuje w sposób szczegółowy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz.U. z 2011r., Nr 161, poz. 976).