Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wiodące zadania realizowane przez Oddział do Spraw Monitorowania, Analiz i Statystyki Medycznej  to:

 

 1. Organizacja badań statystycznych na terenie woj. śląskiego w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia - pozyskiwanie, gromadzenie, weryfikacja danych uzyskanych w związku z realizacją badań statystycznych zgodnie z zakresem przedmiotowym i podmiotowym, określonych w przepisach prawa, w szczególności w corocznych programach badań statystycznych statystyki publicznej.

  • Zakres podmiotowy realizowanych badań:
  – podmioty wykonujące działalność leczniczą,
  – stacje sanitarno-epidemiologiczne, placówki naukowo-badawcze zatrudniające kadrę medyczną, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

  • Zakres przedmiotowy realizowanych badań:
  – zachorowania i leczeni na wybrane choroby;
  – profilaktyka - profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach;
  – kadra medyczna ochrony zdrowia;
  – infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie.
 2. Nadzór nad poprawnością danych zawartych w jednostkowych formularzach sprawozdawczych MZ, sporządzanie zestawień zbiorczych, ich analiza oraz transmisja danych do właściwych pomiotów na poziomie centralnym, w tym administrowanie na poziomie regionalnym Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia.
 3. Koordynacja i nadzór nad pracami statystyczno-sprawozdawczymi jednostek ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, w szczególności w zakresie legalności, poprawności metodologicznej i terminowości.
 4. Analiza danych i informacji w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia,
  w tym w szczególności:
  • Opracowywanie mierników stanu zdrowia, wskaźników i współczynników statystycznych oraz wyznaczanie prawidłowości, zależności i nasileń w występowaniu masowych zjawisk zdrowotnych
  • Analiza retrospektywna mierników zdrowia oraz wskaźników opisujących zasoby ochrony zdrowia i ich funkcjonowanie.
  • Analiza zdrowotności mieszkańców województwa śląskiego na podstawie wybranych wskaźników w powiązaniu z wybranymi cechami demograficznymi populacji województwa śląskiego.
 5. Opracowywanie analiz w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia, w tym w szczególności w zakresie:
  • Demografii
  • Umieralności niemowląt
  • Stanu zdrowia dzieci i młodzieży
  • Stanu zdrowia osób dorosłych
  • Zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych
  • Zachorowalności i umieralności z powodu gruźlicy i chorób płuc
  • Kadr ochrony zdrowia
  •  Funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej, w tym szpitali ogólnych, zakładów długoterminowej opieki stacjonarnej, zakładów psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Funkcjonowania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
  •  Leczonych z powodu zaburzeń psychicznych, uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 6. Opracowywanie danych i informacji dla potrzeb podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej w regionie, w tym w zakresie niezbędnym dla tworzenia planów i strategii zdrowotnych.
 7. Opracowywanie danych i analiz określających specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych w związku z opracowywaniem regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz ustalaniem i monitorowaniem priorytetów dla  regionalnej polityki zdrowotnej.