Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 1. Podstawa prawna realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. 
 1. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) to podstawowy dokument polityki zdrowia publicznego, który wyznacza:
 • cele strategiczne,
 • cele operacyjne,
 • najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczeństwa.

NPZ powstaje na co najmniej 5 lat. Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym jest ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 - 2025 (Dz. U. 2021 poz. 642).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. 2016 poz. 2216). 
 1. Opiniowanie programów polityki zdrowotnej przez Wojewodę 

Wojewoda wydaje opinie dotyczące zgodności programów polityki zdrowiej z wojewódzkim planem transformacji oraz celami Narodowego Programu Zdrowia.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1285 z późń. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki (Dz. U. 2016 poz. 2476).
 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia planu transformacji dla województwa śląskiego na lata 2022 - 2026 ( Śląsk 2021 poz. 8394).

 

Dodatkowe informacje dotyczące Narodowego Programu Zdrowia, programów polityki zdrowotnej lub innych zagadnień związanych ze zdrowiem mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

 

https://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/