Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Zdrowie - instytucje

Opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia Wnioski w systemie IOWISZ

Opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

WNIOSKI  w systemie IOWISZ

 

Zgodnie z art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) wojewodowie wydają opinie o celowości inwestycji w sektorze zdrowia na obszarze danego województwa.

Narzędziem niezbędnym do oceny inwestycji w sektorze zdrowia jest system teleinformatyczny pn. IOWISZ – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, który funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r.:

 • w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2487)

oraz

 • w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2488).

Wnioskodawca w zależności od rodzaju inwestycji (inwestycja skutkująca zmianą zakresu udzielanych świadczeń lub inwestycja odtworzeniowa) wybiera stosowny formularz.

System IOWISZ dostępny jest pod adresem:

www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

 

Zgodnie z art. 95d ust. 1 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podmioty, o których mowa w art. 95e ust. 1, występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie opinii o celowości inwestycji:

 • polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:
 1. nowego podmiotu leczniczego,
 2. nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego,
 • innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

– której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Wniosek o wydanie opinii dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku inwestycji, która będzie realizowana na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa.

 

Opinii nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego;
 • szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 • centrum urazowego;
 • centrum urazowego dla dzieci;
 • podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu wnioskującego:

 • wykonującego działalność leczniczą,
 • zamierzającego wykonywać działalność leczniczą,
 • zamierzającego utworzyć podmiot leczniczy.

 

Wnioski należy składać do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Złożenie wniosku o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 4000 zł.

Opłata stanowi przychód Funduszu Medycznego i jest wnoszona na rachunek: Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny nr 45 1130 1017 0000 0075 5920 0003 (Bank Gospodarstwa Krajowego).

 

Wniosek o wydanie opinii zawiera:

 • oznaczenie organu wydającego opinię;
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 • wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 • opis inwestycji zawierający:
 1. zakres rzeczowy inwestycji, ze wskazaniem dziedzin medycyny, których dotyczy inwestycja,
 2. uzasadnienie celowości inwestycji,
 3. okres realizacji inwestycji,
 4. wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
 5. źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość na dzień złożenia wniosku w podziale na grupy kosztów,
 6. inne informacje dotyczące inwestycji;
 • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji;
 • oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 • datę sporządzenia wniosku;
 • podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

 

 

Do wniosku dołącza się:

 • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby składającej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

 

Resort Zdrowia sugeruje, aby do wniosku dodatkowo załączać jeszcze inne dokumenty, niewymienione wprost w przepisach, ale które będą mogły umożliwić wnioskodawcy poparcie informacji (ich uwiarygodnienie i przedstawienie w odpowiednim kontekście), o których oświadczył on w formularzu IOWISZ przy przyznawaniu punktów dla określonych kryteriów. W szczególności mogą to być informacje stanowiące „program medyczny” planowanej inwestycji – zbiór analiz oraz danych określających potrzeby oraz możliwości w zakresie świadczeń medycznych (szczegółowy plan programu medycznego planowanej inwestycji).

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Organ wydający opinię sprawdza kompletność wniosku, a w przypadku braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku o wydanie opinii bez rozpatrzenia.

W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie opinii Wojewoda Śląski przekazuje, za pośrednictwem systemu IOWISZ, wypełniony przez podmiot wnioskujący formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia do zaopiniowania Dyrektorowi Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dyrektor ŚOW NFZ z siedzibą w Katowicach wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem systemu IOWISZ wniosku Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i kolejno przekazuje ww. opinię Wojewodzie Śląskiemu, za pośrednictwem systemu IOWISZ.

 

Wojewoda wydaje opinię w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, wyłącznie na podstawie:

 • informacji przedstawionych we wniosku;
 • krajowego albo wojewódzkiego planu transformacji;
 • danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • mapy potrzeb zdrowotnych;
 • opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach, w zakresie w jakim uwzględniają one realizację mapy oraz krajowego albo wojewódzkiego planu transformacji.

 

Opinia wojewody o celowości inwestycji zawiera m.in. określenie czy opinia jest pozytywna czy negatywna, całkowity wynik punktowy obliczony zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie formularzy Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, jak również wygenerowane elektronicznie zestawienie punktów przyznanych przez odpowiednio: Wojewodę Śląskiego i Dyrektora ŚOW NFZ, za spełnienie poszczególnych kryteriów przez podmiot wnioskujący oraz ich uzasadnienie.

 

Pozytywna opinia o celowości inwestycji wydana od dnia 1 stycznia 2021 r. jest ważna 3 lata od dnia jej wydania. Natomiast opinie wydane przed 1 stycznia 2021 r. roku są ważne bezterminowo.

 

W przypadku gdy wydana opinia jest negatywna, podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, za pośrednictwem wojewody. Protest wnosi się w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wojewoda przekazuje protest do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Należy zaznaczyć, że w terminie 14 dni od dnia otrzymana protestu wojewoda może zmienić wydaną przez siebie opinię na pozytywną. Wówczas nie przekazuje już protestu do ministra właściwego do spraw zdrowia.