Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Do zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych funkcjonującego w ramach Oddziału Zarządzania Kryzysowego należy:

 

1.współudział w opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony przeciwpowodziowej;

2. realizowanie zadań przypisanych Wojewodzie w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych, wymienionych w ust. 2 w pkt 1- 8 i w pkt 11;

3. weryfikowanie składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości szkód materialnych poniesionych na skutek powodzi i oświadczeń o wartości uzyskanej pomocy publicznej oraz ich ewidencjonowanie;

4. sporządzanie analiz zagrożeń i prognoz, w tym:

  1. zarządzanie specjalistycznymi systemami informatycznymi używanymi w systemie zarządzania kryzysowego,
  2. opracowywanie i aktualizowanie warstw tematycznych geograficznego systemu informacyjnego dla potrzeb zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
  3. wykonywanie analiz przestrzennych na podstawie danych geograficznego systemu informacyjnego,
  4. analiza przyczyn, przebiegu i skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych, przebiegu sytuacji kryzysowych i rozwoju sytuacji w województwach ościennych oraz za granicą państwa;

6. opracowywanie i aktualizowanie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw przez odbiorców, o którym mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;

7. weryfikowanie strat w mieniu jednostek samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;

8. analizowanie wniosków Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań z zakresu usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;

9. przygotowywanie umów o dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

10. rozliczanie środków przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

11. realizowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom;

12. realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006" oraz uchwały Nr 169/2014 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły";

13. prowadzenie spraw (mediacje i proponowanie środków zaradczych) w sytuacji ograniczeń w dostawach energii cieplnej i elektrycznej podmiotom istotnym dla funkcjonowania bezpieczeństwa ludności;

14. opracowywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa śląskiego;

15. podejmowanie działań związanych z zapobieganiem zagrożeniom oraz usuwaniem ich skutków, mających na celu współudział wszystkich jednostek w tym administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji pozarządowych, m. in. udział w przeglądach cieków wodnych, urządzeń hydrotechnicznych oraz udział w pracach komisji weryfikujących osuwiska.