Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

 

Adresatami Programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

 

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  • Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

  • Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu), w terminie do dnia 6 października 2023 r.
  • Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

LISTA REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW – PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

W dniu 31 października 2023 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu zaakceptował listę zatwierdzonych wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu — na bazie zapisów Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024 — przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone.

W ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wnioski na łączną kwotę: 778 998 835,04 zł (wraz z kosztami obsługi).

 

Powyższy komunikat jest dostępny pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1489,lista-zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załącznik:

Kwota dofinansowania w podziale na jednostki samorządu terytorialnego - Województwo Śląskie - AOOzN dla JST 2024

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, tel. 32 606 3220, popowskae@katowice.uw.gov.pl

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, tel. 32 606 3220, zurawskak@katowice.uw.gov.pl