Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

 

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

UWAGA - OGŁOSZONO LISTĘ REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW!

Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu zaakceptował listy zatwierdzonych wniosków w ramach programów resortowych
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu — na bazie zapisów Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" i przy uwzględnieniu dotychczasowego wykorzystania środków — przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone;

w ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wnioski na łączną kwotę: 517 436 056,04 zł

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1431,listy-zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-programow-resortowych-aoon-oraz-ow-edycja-2023

 

Załącznik:

Lista zatwierdzonych wniosków „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 poszczególnych województw


UWAGA - ZMIANA PROGRAMU DOT. TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 10 DO PROGRAMU

W dniu 16 lutego 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

W Programie ogłoszonym w dniu 23 października 2022 r. zmieniono treść załącznika nr 10 do Programu - Ewidencja Przebiegu Pojazdu w zakresie stawki za przejechany 1 km określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1448,program-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

 Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl

Kategoria: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023