Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU WOJEWODY!

 

Uprzejmie informuję, że dnia 19 listopada 2021 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zostało zamieszczone ogłoszenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

W ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach ww. Programu część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1313,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow

 

Uwaga - ogłoszono listę rekomendowanych wniosków !

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:

  1. Program o zmianie programu resortowego "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022,
  2. Listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, w dziale VI. „Finansowanie Programu oraz warunki przyznawania gminom/powiatom środków z Funduszu przeznaczonych na realizację Programu” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Źródłem finansowania Programu edycja 2022, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2022 r. w kwocie 501,219 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.”.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1342,program-o-zmianie-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022-oraz-lista-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Uwaga - Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej

 

W dniu 2 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokument zawierający zmianę programu resortowego realizowanego przez jednostki samorządowe „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w zakresie umożliwienia korzystania z usługi asystenckiej przez obywateli Ukrainy.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1395,zmiany-programow-resortowych-w-zakresie-uslugi-asystenckiej

 

Uwaga - Zmiany programów resortowych w zakresie usługi asystenckiej

 

W dniu 7 lipca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała dokument zawierający zmianę Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w zakresie utrzymania kwalifikowania kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej oraz dojazdu własnym środkiem transportu przez asystentów w związku z realizacją usług asystenckich do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

Powyższy komunikat jest dostępny pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1402,zmiany-programow-resortowych-w-zakresie-uslugi-asystenckiej


Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl