Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

 

Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
  3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

UWAGA - OGŁOSZONO LISTĘ REKOMENDOWANYCH WNIOSKÓW!

 Uprzejmie informujemy, że 13 grudnia 2022 r. Pan Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu zaakceptował listy zatwierdzonych wniosków w ramach programów resortowych
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W związku z przekroczeniem dostępnego budżetu — na bazie zapisów Programu „Opieka wytchnieniowa" i przy uwzględnieniu dotychczasowego wykorzystania środków — przyznane kwoty w stosunku do pierwotnie zaproponowanych zostały pomniejszone;

w ramach ogłoszonego Programu zaakceptowano wnioski na łączną kwotę: 153 457 942,35 zł.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1431,listy-zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-programow-resortowych-aoon-oraz-ow-edycja-2023

 

Załącznik:

Lista zatwierdzonych wniosków „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 poszczególnych województw


UWAGA - ZMIANA PROGRAMU DOT. ZAKRESU PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO PROGRAMU

W dniu 16 lutego 2023 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.

W Programie ogłoszonym w dniu 26 października 2022 r. wprowadzono zmiany w części V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, gmina/powiat przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Zmiana polega na dodaniu określenia „w pierwszej kolejności”, co w konsekwencji ma umożliwić przyznanie usług opieki wytchnieniowej, również w odniesieniu do osób, które nie przebywają stale w domu, ale tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną uprzednio przez gminę/powiat/realizatora programu potrzeby osób niepełnosprawnych, które stale przebywają w domu.

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1445,program-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianie-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023-w-zakresie-grupy-docelowej

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl

Kategoria: FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY Opieka wytchnieniowa - edycja 2023