Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Centra opiekuńczo-mieszkalne - edycja 2021

 

UWAGA - PROGRAM O ZMIANIE W PROGRAMIE „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE" OPUBLIKOWANEGO W MAJU 2021 R. ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2022 r. Pan Stanisław Szwed Podsekretarz Stanu z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1409,program-o-zmianie-w-programie-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE” (OGŁOSZONEGO W MAJU 2021 R.) ORAZ PROGRAM O ZMIANIE WW. PROGRAMU

 

W dniu 30 czerwca 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. Programu.

 

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

 

Na realizację zadań w ramach ogłaszanego naboru wniosków do Programu, Minister przeznacza w 2022 r. kwotę 30 mln zł.

 

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):
  1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.;
  2. w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.
 2. Wojewoda przekazuje wniosek na środki Funduszu w ramach Programu wraz z listą wniosków rekomendowanych do finansowania w ramach Programu:
  1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 września 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
  2. w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do wojewody (decyduje data wpływu do Ministra).

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1400,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu

 

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".

Głównym celem Programu jest: pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Budżet programu w latach 2021-2024 wynosi corocznie kwotę 75 000 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.
  – w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
  ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu)
  ‒ w zakresie Modułu II ‒ w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1219,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN NABORU WNIOSKÓW!

Uprzejmie informujemy, że wydłużone zostały terminy naboru wniosków w ramach resortowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, aby umożliwić gminom/powiatom ubiegającym się o przyznanie środków finansowych skompletowanie niezbędnej dokumentacji.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu)
  – w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu)
  ‒ w zakresie Modułu I ‒ w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1232,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

PROGRAM O ZMIANIE PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE" OPUBLIKOWANEGO W MAJU 2021 R. ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Program o zmianie Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" opublikowanego w maju 2021 r. oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
Wprowadzone zmiany treści ww. dokumentów odnoszą się do wniosków złożonych na finansowanie zadań w ramach Modułu II dotyczących Centrum utworzonych ze środków przekazanych na podstawie Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2019 r.

 

Powyższe dokumenty dostępne są pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1247,program-o-zmianie-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne-opublikowanego-w-maju-2021-r-oraz-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

UWAGA – dodatkowy nabór wniosków !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2021 r. Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej  Marlena Maląg ogłosiła dodatkowy nabór wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

 

Program wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi).

 

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 listopada 2021 r.

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody (załącznik nr 1 do Programu):
  1. w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.,
  2. w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 11 października 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, oraz dokumentami, o których mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego (załączniki nr 2 i 3 do Programu) ‒ w terminie  do dnia 31 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu od wojewody).

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1296,dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

 

Uwaga - wydłużony termin ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia przez Ministra wniosków złożonych przez wojewodów w ramach dodatkowego naboru do Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne"!

W dniu 26 stycznia 2022 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o dodatkowym naborze wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w maju 2021 r.
Wprowadzona zmiana dotyczy wydłużenia do dnia 28 lutego 2022 r. terminu ostatecznego zatwierdzenia wniosków przez Ministra, w zakresie Modułu I oraz Modułu II.

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1353,ogloszenie-w-sprawie-wydluzenia-terminu-ostatecznej-weryfikacji-i-zatwierdzenia-przez-ministra-wnioskow-zlozonych-przez-wojewodow-w-ramach-dodatkowego-naboru-do-programu-centra-opiekunczo-mieszkalne

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl