Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

 

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 60 000 000,00 zł.

 

Poniżej przedstawiono terminy naboru wniosków w ramach Programu:

  1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (załącznik nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu),
  2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (załącznik nr 2A lub 2B oraz załącznik 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

 

Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

 

UWAGA – WYDŁUŻONY TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU WOJEWODY!

 

Uprzejmie informuję, że dnia 19 listopada 2021 r. na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zostało zamieszczone ogłoszenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ogłoszenia o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

W ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach ww. Programu część VIII pn. „Termin rozpatrzenia wniosków” otrzymuje brzmienie: „Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 30 grudnia 2021 r.”

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1313,ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-naborze-wnioskow-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-sprawie-wydluzenia-terminu-rozpatrzenia-wnioskow

 

Uwaga - ogłoszono listę rekomendowanych wniosków!

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 grudnia 2021 r. Pani Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała:

  1. Program o zmianie programu resortowego "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
  2. Listę rekomendowanych wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

W Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, w dziale VII„Finansowanie Programu oraz warunki przyznawania gminom/powiatom środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację Programu” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Źródłem finansowania Programu edycja 2022, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r. w kwocie 147,805 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.”

 

Powyższy komunikat dostępny jest pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1344,program-o-zmianie-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022-oraz-lista-rekomendowanych-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022 

 

Informacji udzielają:

Ewa Popowska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

popowskae@katowice.uw.gov.pl

 

Katarzyna Żurawska - inspektor wojewódzki, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

tel. 32 606 3220

zurawskak@katowice.uw.gov.pl