Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

LOGO SUW
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach funkcjonuje system internetowej rezerwacji.

Kliknij w wybraną lokalizację aby umówić swoją wizytę - zostaniesz przekierowany do portalu rezerwacji.

Uwaga! Ważne zmiany w organizacji obsługi klientów od 16 marca 2020 r.

System zostanie ponownie włączony z chwilą przywrócenia normalnego funkcjonowania Urzędu.

Внимание! Важные изменения в организации обслуживания клиентов с 16 марта 2020 г.

система будет включена, когда Управление будет работать нормально.USŁUGA

LOKALIZACJA

Złożenie wniosku paszportowego

Passport Applications

Подача заявления на паспорт

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Odbiór paszportu

Paszport pick-up

Получение паспорта

KATOWICE

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Potwierdzanie profilu zaufanego

Confirmation of Your Trusted Profile

Подтвержедение доверенного профиля

KATOWICE

Sprawy obywatelstwa polskiego - Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Polish Nationality Services - Confirmation of possessing or losing of Polish citizenship

Вопросы польского гражданства - Подтверждение наличия или потери польского гражданства

KATOWICE

Sprawy obywatelstwa polskiego - Uznanie za obywatela polskiego

Polish Nationality Services - Polish Citizenship acknowledgment

Вопросы польского гражданства - Признание польским гражданином

KATOWICE

Sprawy obywatelstwa polskiego - Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Polish Nationality Services - Polish citizenship granting (by Polish President)

Вопросы польского гражданства - Предоставление польского гражданства Президентом Республики Польша

KATOWICE

Sprawy obywatelstwa polskiego - Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

Polish Nationality Services - Polish citizenship disclaiming

Вопросы польского гражданства - Отказ от польского гражданства

KATOWICE

Sprawy obywatelstwa polskiego - Uznanie za repatrianta

Polish Nationality Services - Polish repatriates acknowledgment

Вопросы польского гражданства - Признание репатриантом

KATOWICE

Zaproszenia - Składanie wniosków

Invitations - Application Submission

Приглашения - Подача заявлений

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Zaproszenia - Odbiór zaproszenia

Invitations - Invitation pick-up

Приглашения - Получение приглашений

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin - Składanie wniosków

Registration of UE Citizens and members of their families – Application Submission

Регистрация граждан ЕС и членов их семей - Подача заявлений

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Rejestracja Obywateli UE i członków ich rodzin - Odbiór dokumentów

Registration of UE Citizens and members of their families - Documents pick-up

Регистрация граждан ЕС и членов их семей - Получение документов

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - Składanie wniosków

Financial benefits for Polish Card owners - Application Submission

Денежная помощь для владельцев Kарты поляка – Подача заявлений

KATOWICE

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka - Odbiór decyzji

Financial benefits for Polish Card owners - Administrative decision pick-up

Денежная помощь для владельцев Kарты поляка - Получение постановлений

KATOWICE

Zezwolenia na pracę (obsługa pracodawców)

Work permissions (Employers service)

Разрешение на работу (обслуживание работодателей)

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Pobyt - Uzupełnianie dokumentów

Residence in Poland - Documents supplementing

Вид на жительство - Приобщение к делу дополнительных документов

(nie dotyczy pobrania odcisków linii papilarnych)

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Pobyt - Odbiór karty pobytu lub decyzji

Residence in Poland - Residence in Poland cards or decision pick-up

Вид на жительство - Получение вида на жительство или постановления

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Pobyt - Wymiana karty

Residence in Poland - Card change

замена вида на жительство

CZĘSTOCHOWA

Pobyt - Składanie wniosków o pobyt

Residence in Poland - Residence in Poland apllications

Вид на жительство - Подача заявлений на вид на жительство
dotyczy także uzupełnienia braków formalnych (w tym pobrania odcisków linii papilarnych) do wniosków złożonych w biurze podawczym lub wysłanych pocztą


Prosimy aby:

- osoby, które posiadają termin rezerwacji przypadający przed upływem daty legalnego pobytu wypełniony wniosek, potwierdzenie opłaty oraz wymagane załączniki i dokumenty przygotowały na dzień umówionej wizyty,

- osoby, które posiadają termin rezerwacji przypadający po upływie daty legalnego pobytu proszone są o złożenie wniosku w Biurze Podawczym lub wysłanie go pocztą przed tą datą, nawet jeśli termin rezerwacji będzie przypadał po upływie daty legalnego pobytu.


Osoby, które posiadają już umówiony termin a wykonają nową rezerwację proszone są o poinformowanie o tym fakcie pracowników Oddziału ds. Cudzoziemców (cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl) lub Konsultantów Biura Obsługi Klienta (bok@katowice.uw.gov.pl). W przypadku braku takiej informacji powielone rezerwacje na najpóźniejszą datę zostaną usunięte.

KATOWICE

CZĘSTOCHOWA

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców

Advisory point for foreigners

Информационный пункт для иностранцев

KATOWICE