Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Opłaty na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Wpłata na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest możliwa:

  • w opłatomacie (pokój 161)
  • placówce Poczty Polskiej
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy - 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

Opłatę paszportową można uiścić również kartą bezpośrenio na stanowisku obsługi paszportowej.

 

Numer rachunku dla wpłat z zagranicy:

SWIFT: NBPLPLPWPL 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

BIC: NBPLPLPW 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

IBAN: PL 67 1010 1212 0053 4022 3100 0000

 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez Narodowy Bank Polski Oddział w Katowicach.

 

 

Opłaty skarbowe

Opłatę skarbową można dokonywać z tytułu między innymi:

640 zł - za zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

640 zł - za zezwolenie na pobyt stały

440 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

440 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

440 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 

440 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

340 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy

170 zł - za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

27 zł - za dokonanie wpisu cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

10 zł - za wydanie decyzji, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Wpłata z tytułu opłaty skarbowej jest możliwa:

  • w opłatomacie (pokój 161)
  • placówce Poczty Polskiej
  • bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Katowice:

 

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

PKO BP 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

 

Wszelkie informacje odnośnie wysokości opłat można uzyskać u pracownika załatwiającego sprawę.

 


Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i rozliczania transakcji opłacanych gotówkowo i bezgotówkowo na rzecz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań Wojewody Śląskiego wynikających z następujących ustaw:

- z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych,

- z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

- z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- z dnia 06 listopada 2008 r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

- z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

oraz innych zadań, w których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także do celów archiwalnych.

Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, lub ograniczenia oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres iod@katowice.uw.gov.pl.