Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Czym jest?

Patronat honorowy lub udział Wojewody Śląskiego w komitecie honorowym to szczególnego rodzaju wyróżnienie, przyznawane przedsięwzięciom, imprezom lub wydarzeniom organizowanym na terenie województwa śląskiego, które w znaczny sposób podnosi rangę przedsięwzięcia i jego szczególny charakter.

Patronat może zostać przyznany jedynie przez Wojewodę (nie udzielają go Wicewojewodowie).

 

Patronat lub udział w komitecie honorowym może zostać przyznany wydarzeniom:

  • zgodnym z merytorycznym zakresem czynności wykonywanych przez Wojewodę i  Śląski Urząd Wojewódzki,
  • odbywającym się na terenie województwa śląskiego (wyjątkowo Wojewoda może patronować wydarzeniom organizowanym poza województwem, jeśli ich ranga jest szczególnie wysoka i mają one wyjątkowe znaczenie dla województwa lub dla kraju),
  • o zasięgu gminnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
  • nie mającym charakteru komercyjnego.

 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych należy ubiegać się o patronat każdorazowo (Wojewoda nie obejmuje patronatem całego cyklu wydarzeń), przy czym zgoda na objęcie patronatem jednej edycji nie gwarantuje uzyskania zgody na kolejne odsłony wydarzenia.

 

Wojewoda Śląski w stosunku do danego przedsięwzięcia może udzielić zgody albo na patronat honorowy albo na udział w komitecie honorowym, nie jest natomiast możliwe przyznanie obu powyższych wyróżnień równocześnie.