Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Mienie Zabużańskie

Realizacja prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP

 • Informacja wstępna

  W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego można ubiegać się o realizację prawa do rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej.

 • Jak określić, czy Wojewoda Śląski jest właściwy do rozpatrzenia sprawy?

  Właściwość Wojewody do wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty określa się według:

  1. miejsca zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. ostatniego miejsca zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
  3. miejsca zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
  4. miejsca złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1-3.

 • Jaki był termin złożenia wniosku?

  Termin składania wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty upłynął 31 grudnia 2008 r. Osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogły złożyć wniosek o wznowienie postępowania w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 r. Również w tym terminie wniosek o rekompensatę mogły złożyć osoby, które nie złożyły go wcześniej z uwagi na to, że właściciel nieruchomości nie zamieszkiwał w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium kraju.

 • Komu przysługuje prawo do rekompensaty?

  A. Prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

  • był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścił je m.in. w trybie umów republikańskich lub innych okoliczności będących następstwem wojny, albo z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić,
  • posiada obywatelstwo polskie;

  B. W przypadku, gdy nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej były przedmiotem współwłasności – wszystkim współwłaścicielom spełniającym wymogi określone pod lit. A, albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych współwłaścicieli (wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej);

  C. W przypadku śmierci właściciela - wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich, wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie (wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty następuje przez złożenie oświadczenia z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo przez złożenie oświadczenia w polskiej placówce konsularnej).

 • Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku:

  1. dowody, które świadczą o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn będących następstwem wojny oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości,

  2. w przypadku, gdy wniosek składa właściciel lub współwłaściciele pozostawionej nieruchomości:

  - dowody, które świadczą o posiadaniu przez niego/nich obywatelstwa polskiego obecnie oraz w dniu 1 września 1939 r.

  w przypadku, gdy wniosek składa spadkobierca właściciela lub współwłaścicieli pozostawionej nieruchomości:

  - dowody, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego przez spadkobiercę oraz w dniu 1 września 1939 r. przez właściciela lub współwłaścicieli pozostawionej nieruchomości.

  Dowodami, o których mowa powyżej mogą być w szczególności:

  • urzędowy opis mienia,
  • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
  • dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw,
  • wydane przez władze polskie dokumenty, które świadczą o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

  W przypadku braku urzędowego opisu mienia i orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny dowodami świadczącymi o pozostawieniu nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn będących następstwem wojny oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości, mogą być oświadczenia dwóch świadków złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przed notariuszem, organem prowadzącym postępowanie lub w placówce konsularnej w kraju zamieszkania świadka.

  Świadkami mogą być wyłącznie osoby, które:

  • zamieszkiwały w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona poza obecnymi granicami RP lub w miejscowości sąsiedniej;
  • nie są osobami bliskimi właścicieli lub spadkobierców ubiegających się o potwierdzenie prawa do rekompensaty.

  3. dowody potwierdzające miejsce lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku gdy właściciel / współwłaściciele nie żyją również dowody potwierdzające ich miejsca zamieszkania po przybyciu na obecne terytorium RP;

  W przypadku braku tych dowodów do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia o miejscu lub miejscach zamieszkania tych osób (Oświadczenie o miejscu zamieszkania właściciela nieruchomości) lub (Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lub miejscach zamieszkania).

  4. oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do rekompensaty złożone z podpisem poświadczonym notarialnie lub przed organem administracji publicznej albo w polskiej placówce konsularnej,

  5. oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (Oświadczenie o stanie realizacji prawa do rekompensaty),

  6. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku,

  7. dokumenty urzędowe poświadczające nabycie przez wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych, na podstawie odrębnych przepisów, w ramach rekompensaty, na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa (o ile sytuacja taka miała miejsce).

  Dodatkowy wzór oświadczenia przydatny do rozpatrzenia wniosku - Oświadczenie ogólne (Mienie Zabużańskie).

 • Co powinien zawierać wniosek?

  Ważne! Termin składania wniosków o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty upłynął 31 grudnia 2008 r., a w określonych przypadkach 27 sierpnia 2014 r.

  Wymogi formalne wniosku:

  1) wniosek powinien zawierać następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy / wnioskodawców,
  • imię ojca,
  • numer PESEL albo, gdy numer ten nie został nadany numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • adres zamieszkania,
  • wskazanie właściciela lub współwłaściciela /-li nieruchomości,
  • adres nieruchomości będącej przedmiotem postępowania.

  Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymienionych dokumentów wojewoda wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

 • Postępowanie w przypadku pozytywnej oceny dowodów

  Po wszczęciu postępowania i pozytywnej ocenie wszystkich dowodów przedłożonych w sprawie wojewoda wydaje postanowienie, w którym wzywa wnioskodawcę do:

  1. wskazania jednej z wybranych form realizacji prawa do rekompensaty.

  Prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form (Oświadczenie o wybranej formie rekompensaty):

  • zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na poczet:
   • ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, albo
   • ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo
   • opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali, albo
   • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  • świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego.

  2. wskazania numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru świadczenia pieniężnego realizowanego w formie przelewu,

  3. przedłożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP,

  4. przedłożenia operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym została określona wartość nabytego przez wnioskodawcę lub jego poprzedników prawnych, w ramach rekompensaty, prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i wartość położonych na niej budynków, a także innych urządzeń albo lokali, (o ile sytuacja nabycia miała miejsce).

 • Co należy zrobić, jeśli osoba posiada zaświadczenie lub decyzję potwierdzającą prawo do rekompensaty wydaną na podstawie przepisów odrębnych?

  W powyższym przypadku, jeżeli nie zrealizowano prawa do rekompensaty, należy złożyć wniosek do właściwego wojewody ze względu na miejsce wydania zaświadczenia/ decyzji o ujawnienie wybranej formy prawa do rekompensaty w Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych  (Wniosek o ujawnienie w wojewódzkim rejestrze uprawnień).

 • Gdzie można złożyć dokumenty?

  Dokumenty dotyczące potwierdzenia prawa do rekompensaty oraz w sprawach ujawnienia w Wojewódzkim Rejestrze Osób Uprawnionych wybranej formy rekompensaty prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta w pokoju 161 na parterze (wejście od ul. Jagiellońskiej).

  Kontakt

  Informacje na temat Mienia Zabużańskiego można uzyskać u referentów spraw pod numerami telefonów:

  (32) 20 77 403,

  (32) 20 77 404,

  (32) 20 77 405.

 • Podstawa prawna

  Podstawę prawną ubiegania się o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju stanowią przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 jako administrator danych osobowych informuje, że  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i ujawnienia tego prawa w rejestrze wojewódzkim prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego oraz w celu archiwizacji.

  Dane te będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

  Podanie danych jest wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych. Dane nie będą profilowane. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu 032 20 77 975 lub pisząc na adres e-mail:  iod@katowice.uw.gov.pl.

Kategoria: Mienie Zabużańskie - Formularze do pobrania

Wydział Nadzoru Właścicielskiego