Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa

Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Kategoria: Gospodarka Nieruchomościami Skarbu Państwa - Formularze do pobrania

Nazwa pliku Wielkość Data dodania
Zarządzenie Nr 44/14 Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa redyskonta weksli, stosowana przez Narodowy Bank Polski, w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości sprzedawanej 358.1 KB 2017-03-17 13:53:17
Zarządzenie Nr 388/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2015r. poz. 4135 197.89 KB 2017-03-17 13:54:15
Zarządzenie Nr 193/15 Wojewody Śląskiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 czerwca 2015r. poz. 3045 197.23 KB 2017-03-17 13:54:47
Pismo Wojewody Śląskiego z 11 lutego 2014r. ws. zasad w zakresie udzielenia zgody w sprawach dotyczących odstąpienia od przetargowego trybu zbycia i udostępnienia nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości 86.2 KB 2017-03-17 13:55:20
Zarządzenia Nr 39018 Wojewody Śląskiego z dnia 31 października 2018r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa 133.67 KB 2018-11-06 07:52:06
Akty normatywne 2.37 MB 2019-11-29 13:01:55
Zarządzenie Wojewody Śląskiego z 8 maja 2020r. nr 145/20 208.26 KB 2020-05-18 12:33:32
Pismo Wojewody Śląskiego z 17 grudnia 2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad udzielania zgody na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa 556.52 KB 2021-01-13 13:13:58
Zapotrzebowanie na środki budżetowe w 2023 roku 30.5 KB 2022-11-16 11:01:58
Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami według Katalogu na 2023 rok 78 KB 2023-03-02 13:30:35
Informacja o wykorzystaniu w 2023 r. przekazanych dotacji celowych na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami 52 KB 2023-03-02 13:31:34
Dane dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa za 2023 rok 32.5 KB 2023-03-02 13:32:54
Informacja o prowadzonych postępowaniach w 2023 rok 41.5 KB 2023-07-03 14:23:03
Informacja o dochodach budżetu państwa osiągniętych w 2023 rok 34.5 KB 2023-07-05 12:29:10

Wydział Nadzoru Właścicielskiego