Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

POMOC PUBLICZNA

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 708), podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz informacji o nieudzielonej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowe sprawozdania i informacje przedstawiane są bezpośrednio Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Sprawozdania zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Zakres sprawozdań, okresy sprawozdań, terminy składania sprawozdań oraz wzory formularzy sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2008 r. (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1871 z póżn. zm) w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. z 2017  poz. 120).

 

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz informacje o nieudzielonej pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym dostępne są na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://bip.katowice.uw.gov.pl/budzet/Pomoc_publiczna.html