Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy między innymi:

 

Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, odroczenie terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych między innymi z tytułu:

  • kar i opłat legalizacyjnych ustalonych przez organy nadzoru budowlanego;
  • dotacji, które powinny zostać zwrócone do budżetu państwa jako niewykorzystane, pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
  • nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, co do których wierzycielem jest Wojewoda Śląski;
  • nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, co do którego wierzycielem jest Wojewoda Śląski;
  • należności o charakterze cywilnoprawnym;
  • dochodów pobranych i nieprzekazanych przez j.s.t z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami wraz z odsetkami.

 

Zasady postępowania w sprawie umorzenia, odroczenia terminu wpłaty bądź rozłożenie na raty należności budżetowych - patrz "ULGI"