Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kontrolę nad działalnością tłumaczy przysięgłych sprawują wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego. Zajmują się tym upoważnione przez wojewodę osoby. Kontrola prowadzona jest w zakresie:

    1) prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów;

    2) pobierania wynagrodzenia.

 

W ramach sprawowanej kontroli wojewoda może żądać:

    1) okazania przez tłumacza przysięgłego repertorium;

    2) udzielenia przez tłumacza przysięgłego wyjaśnień, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczących wykonywanych czynności, w tym informacji zawartych w repertorium.

 

 

 Lista tłumaczy przysięgłych  znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

 

 

Listę tłumaczy przysięgłych można również przeglądać w siedzibie

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,

ul. Jagiellońska 25

pokój 119. 

 

WAŻNE:
Tłumacze przysięgli działający w województwie śląskim zobowiązani są do złożenia Wojewodzie Śląskiemu wzoru podpisu i odcisku pieczęci.

Dane te można przekazywać osobiście lub listownie na adres:

 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wydział Kontroli

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

pokój 226